VUC Syd handler på kritik fra styrelse

fremtiden er din

Bestyrelsen på VUC Syd er i dag blevet orienteret om den påtænkte afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Bestyrelsen har omgående igangsat udarbejdelse af en handlingsplan, der sammen med allerede iværksatte tiltag skal imødekomme styrelsens kritik. Samtidig har VUC Syd afsat den eksterne revisor med øjeblikkelig virkning.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver i påtænkt afgørelse VUC Syd pålæg om at rette op på ti forhold og tilbagebetale 1,2 mio. kr. til styrelsen. Forholdene drejer sig om tilskudsadministration, faglig og pædagogisk kompetence, løn- og ansættelsesforhold, forvaltning af udgifter og sparsommelighed, samt revision, hvor VUC Syd er blevet pålagt at afsætte den nuværende revisor og udpege en ny.

VUC Syds bestyrelse tager styrelsens vurderinger og begrundelser til efterretning.

- Vi tager styrelsens kritik særdeles alvorligt. Vi har de seneste otte måneder i forbindelse med, at vi har redegjort for forløbet over for STUK, allerede truffet en række foranstaltninger for at styrke de arbejdsgange og procedurer, som STUK nu retter kritik mod, siger bestyrelsesformand H. P. Geil.

VUC Syd har blandt andet skærpet den såkaldte funktionsadskillelse, så en direktør ikke kan både bestille og godkende udgifter til kunst og inventar. Derudover har bestyrelsen besluttet, at udgifter vedr. udlandsrejser, sponsorater og kunst skal godkendes i bestyrelsen. Det arbejde vil ifølge bestyrelsesformanden nu blive fulgt op af en meget detaljeret handlingsplan for, hvordan der rettes op på den samlede kritik.

Bestyrelsesformanden hæfter sig samtidig ved STUKs kritik af VUC Syds eksterne revisor, som er en helt ny kritik for VUC Syds bestyrelse.

- Vi har hvert år fået forelagt revisorpåtegnede procedurer og indberetninger, som også er blevet indsendt til styrelsen. Så sent som i 2015 blev vi kulegravet af Rigsrevisionen, som dengang påtalte, at vi skulle justere vores kontoplan, og dette tog STUK til efterretning. Vi har derfor haft tillid til, at procedurer og indberetninger var i overensstemmelse med lovgivningen. Det er en helt ny vending, sagen tager for os, og vi har omgående handlet på STUKs pålæg om at afsætte revisor.

VUC Syd har samtidig bedt revisor udarbejde en redegørelse, som skal danne grundlag for en vurdering af, om der er belæg for at tage sagen i Revisornævnet.

- Som bestyrelse er vi selvsagt kede af den rejste kritik, men vi er samtidig klar til at påtage os ansvaret for, at der bliver rettet op. Vores opgave nu er at svare fyldestgørende på de punkter, som STUK har rejst kritik af. En række af kritikpunkterne er meget tekniske, og dem kommer vi i første omgang til at tage i dialog med STUK og ikke gennem pressen, konkluderer H. P. Geil.  

Bestyrelsen ønsker samtidig at sende et tydeligt signal om åbenhed og villighed til at lære af fejl og kritik. Derfor har den besluttet at offentliggøre den påtænkte afgørelse på VUC Syds hjemmeside.

For yderligere information: bestyrelsesformand H. P. Geil, telefon: 2169 6471.

Dokument: Påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet