Midlertidigt styre afleverer endelig redegørelse

fremtiden er din

Det midlertidige styre har i dag sendt sin endelige redegørelse til Undervisningsministeriet med en anbefaling om, at VUC Syd får mulighed for at fortsætte.

Bag styrets anbefaling ligger en lang række analyser og beregninger på, hvad det vil kræve at gøre VUC Syds økonomi bæredygtig. Styret har som led i afklaringen også undersøgt muligheden for at lukke VUC Syd og lade Undervisningsministeriet tildele udbuddet til andre uddannelsesudbydere i dækningsområdet. Beregningerne, som er udarbejdet med bistand fra PwC, har vist, at en nedlukning af VUC Syd vil koste kreditorerne på den forkerte side af 100 mio. kr.

”Vores udgangspunkt har været at opstille alternativer, som er økonomisk bæredygtige og samtidig både har høj faglig kvalitet og stærk lokal forankring. Når vi gør brættet op, vurderer vi, at den samlet set bedste løsning, vil være at VUC Syd fortsætter i en ny, tilpasset form”, siger Laust Joen Jakobsen.

For at VUC Syd kan blive økonomisk bæredygtigt skal en række forudsætninger imidlertid opfyldes. Frem mod 2024 forventes VUC Syds elevtal at falde til under halvdelen af, hvad det har ligget på de senere år. Sammen med den alt for store bygningsmasse sætter det skolen under betydeligt pres og gør, at skolen vil have behov for hjælp udefra i en periode.

”Vi har overtaget en skole på randen af økonomisk kollaps, og problemerne er så store, at vi ikke kan løse dem på egen hånd. Vi tror, det er muligt at lave en turn around for VUC Syd. Men det kræver, at det lykkes at finde gode løsninger med skolens kreditorer, lokalsamfund og medarbejderne,” siger Laust Joen Jakobsen.

Det er blandt andet helt afgørende, at det lykkes at sælge en stor del af skolens ejendomme. Derudover vil renter og bidrag skulle fastfryses på alle lån samtidig med at der indføres afdragsfrihed. Konkret lægger det midlertidige styre derfor op til, at alle bygninger i Haderslev, Tønder og Gram sælges. VUC Syd beholder sine bygninger i Aabenraa og Sønderborg men udlejer dem delvist. Samtidig vil det også være nødvendigt at gennemføre organisatoriske tilpasninger og flytte hovedsædet til Aabenraa for at skabe et nyt VUC Syd, der hænger bedre sammen.

Dermed lægger styrets plan op til, at der fastholdes et VUC tilbud i hele det nuværende dækningsområde med undervisning på egne matrikler i Aabenraa og Sønderborg og i lejede lokaler i Haderslev. I Tønder vil undervisningen skulle udlægges til andre skoler for at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet, når elevtallet i Tønder, efter udskilningen af FGU til august, falder til ca. 75 årselever.

Alle fire medlemmer af det midlertidige styre har meddelt Undervisningsministeriet, at de stiller sig til rådighed for det videre arbejde med at gennemføre planen, hvis den skulle blive besluttet.

Den endelige redegørelse kan læses her

Yderligere information

Henvendelser før 24.1 kl. 09:00 rettes til formand Laust Joen Jakobsen, telefon: 4189 7007
Henvendelser efter 24.1 kl. 09:00 rettes til næstformand Ulla Winther Koch, telefon: 2974 1051

Anbefalingen i hovedpunkter

  • Et genstartet VUC Syd som rammen om voksenuddannelse i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.
  • Udlagt undervisning i Tønder til Tønder Gymnasium (hf) og den nye FGU (AVU)
  • Fem års fastlåsning af renter og bidrag samt afdragsfrihed på alle lån.
  • Alle ejendomme i Haderslev, Gram og Tønder flyttes ud af VUC Syds daglige drift og frasælges.
  • Ejendomme i Aabenraa og Sønderborg beholdes og udlejes delvist
  • Reorganisering og tilpasning med udgangspunkt i kerneopgaven: uddannelse
  • Hovedsædet flyttes til Aabenraa
  • Udpegning af en ny bestyrelse i henhold til en ny vedtægt, der sikrer lokal forankring og stærke økonomi- og uddannelseskompetencer.