Dansk som andetsprog

fremtiden er din

Dansk sprog - mundtligt & skriftligt

Med Dansk som andetsprog lærer du at skrive og tale dansk, og du lærer om dansk sprog og kultur. Faget kan samtidig støtte op om øvrige avu-fag, du vælger at tage, som fx engelsk, matematik, historie, naturvidenskab, samfundsfag og tysk.


Dansk som andetsprog tilbydes på fem niveauer, hvor der arbejdes med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive. Hvert niveau afsluttes med en evaluering eller en prøve.


Der er fokus på mundtligt og skriftlig kommunikation, forskellige tekstgenrer og deres opbygning, sproglig korrekthed, grammatik og syntaks.


Dansk som andetsprog udbydes i Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.


Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget på almen voksenuddannelse. Er du under 25 år, har du enkelte muligheder for at blive optaget på almenvoksenuddannelse (9.-10.-klasse). Læs mere her.


Du er velkommen til at kontakte os på chatten på hjemmesiden, hvis du vil vide mere. Book en tid, hvis du overvejer at tilmelde dig.

SKEMAER FOR 2020 / 2021

Værd at vide om almen voksenuddannelse (avu)

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

  Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.


  Spørg i vejledningen.

 • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannelse?

  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

 • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

  Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

 • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

  Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.


  Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.


  Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

 • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

  Du kan se læreplanerne fra Undervisningsministeriet her.

 • Er der prøver eller evalueringer?

  Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 


  På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

 • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

  Eksamensdatoer (kursusår 2020/21)


  OBS: COVID-19 kan have indflydelse på afholdelse af prøver. Følg med på vores side om COVID-19 for seneste nyt: COVID-19.


  Skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.


  Prøveperioden på hf for vintereksamen 2020/21 er: 1. december 2020 - 15. januar 2021. 
  23. november 2020 offentliggøres eksamener der afholdes 1. december-22. december 2020.
  4. december 2020 offentliggøres resterende eksamener.


  Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2020/21 er: 3. december 2020 - 8. januar 2021.


  Eksamensplanen på avu  for vintereksamen 2020/21 offentliggøres senest i uge 47.


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 


  Større skriftlig opgave hf (SSO)


  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2021:  • Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2020.

  • Skriveuge sso: 5. februar - 12. februar 2021.

  • Aflevering af sso: 12. februar 2020 klokken 14. 


  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2022:  • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2021.

  • Skriveuge sso: 8. oktober - 15. oktober 2021.

  • Aflevering af sso: 15. oktober 2021 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2021:  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 29. januar 2021.

  • Skrivedage: 19.-23. april 2021

  • Frist for aflevering: 23. april 2021 klokken 12.


  For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2022:  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 17. maj 2021.

  • Skrivedage: 8.-12. november 2021

  • Frist for aflevering: 12. november 2021 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

 • Om prøver/eksamen på avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding


  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at framelde dig prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer at melde dig fra.


  Fristen for ansøgning om afmelding til prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister
  Fristen for afmelding til prøver er to uger efter endt forløb for FVU-kursister.


  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


  Eksamensvilkår


  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.


  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


  Dispensationer


  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!


  Eksamensbeviser


  Der oplyses på Ludus Web, hvordan du får dit eksamensbevis.


  Eksamensdatoer og -lokaler


  Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.


  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via Ludus Web.


  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.


  Eksamensklager


  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.


  Eksamenssammenfald


  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.


  Fuldt avu-eksamensbevis - Almen Forberedelseseksamen


  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

  • Engelsk (niveau D)

  • Matematik (niveau D)

  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).


  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


  Billedlegitimation


  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.


  Snyd


  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


  Sygdom


  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.


  Sygeeksamen


  På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


  Udeblivelse fra prøve


  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.


  Skriftlig eksamen


  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af Ludus Web.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


  Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.

  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.


  Ved prøverne gælder følgende:  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

  • Arkene skal nummereres.

  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


  Mundtlig eksamen


  De mundtlige prøver afvikles i december/januar og maj/juni. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på Ludus Web.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.


  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


  Hjælpemidler til eksamen


  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen


  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 


  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.


  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.


  Hjælpemidler til fvu-prøver


  FVU dansk:


  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


  FVU matematik:


  Alle hjælpemidler er tilladte.


  For alle fag gælder:  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 


  Eksamensafvikling i storm og snevejr 


  Skriftlige prøver


  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


  Mundtlige prøver  


  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

 • Avu (9.-10.-klasse) for unge under 25 år

  Er du under 25 år, så har du visse muligheder for at tage almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) samt forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) på VUC Syd.


  DINE MULIGHEDER PÅ AVU, FVU OG OBU


  Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:  • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.

  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.


  ... eller særligt for AVU (9.- 10. klasse):  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.

  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.

  • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag: 


   • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.

   • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.
  ... eller særligt for FVU og OBU:  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

  • Er du af kommunen vurderet til ikke at være i målgruppen til FGU, kan du tilmeldes OBU eller FVU forløb


  Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så tag fat i os på chatten.

AVU elev 10.jpg
AVU elev 11.jpg
AVU elev 9.jpg
AVU elev 1.jpg
AVU elev 8.jpg

Korte fakta om almen voksenuddannelse

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Dansk- og matematikkundskaber svarende til 8. klasse

 • Varighed

  Et år - eller afhængig af fag og niveau

 • Mulighed for SU

  Ja

 • Tilmelding

  Kontakt en vejleder hos VUC Syd

 • Hvor kan jeg læse avu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt på fjernundervisning

 • Pris

  Deltagerbetaling. Det koster 130 kroner for faget Dansk som Andetsprog. Læs mere om deltagerbetaling

Ansøgning og tilmelding

Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund, og hvad det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.

Du får lagt et skema, og I aftaler, hvornår du starter samt hvornår du skal betale for dine fag.