FVU matematik

fremtiden er din

Få styr på plus og minus

Når du skal hjælpe dine børn med lektierne, finde det billigste tilbud eller forstå dine regninger, er det godt at kunne regne. Har du svært ved det, så står vores lærere klar til at hjælpe dig. Det er helt gratis.

I FVU matematik lærer du at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over for eksempel en samlet pris.
Du arbejder med de fire regningsarter, regner med procenter og lærer at læse tabeller.
Der er to trin på FVU matematik, der hver varer mellem 30 og 60 timer.

Der afvikles prøve på hvert trin. Du kan også tilmelde dig prøverne som selvstuderende. Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her.

Vi udbyder FVU matematik i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Værd at vide om FVU Matematik

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så book et møde med en vejleder.

 • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

  Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.


  Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 


  Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.


  FVU giver give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


  Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

 • Hvad er FVU matematik?

  FVU matematik er undervisning for dig, der har problemer med tal og regning. FVU matematik er delt i 2 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.


  Ved FVU matematik niveaudeles undervisningen i to trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 


  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

 • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

 • Om eksamen avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding


  Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
  Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


  Fristen for tilmelding som selvstuderende er 1. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


  Eksamensvilkår


  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.
  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


  Dispensationer


  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!


  Eksamensbeviser


  Der oplyses på MitVUC, hvordan du får dit eksamensbevis eller spørg i vejledningen.


  Eksamensdatoer og -lokaler


  Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.


  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via MitVUC.


  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.


  Eksamensklager


  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.


  Eksamenssammenfald


  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.


  Fuldt avu-eksamensbevis - Almen Forberedelseseksamen


  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

  • Engelsk (niveau D)

  • Matematik (niveau D)

  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).


  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


  Billedlegitimation


  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.


  Snyd


  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


  Sygdom


  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.


  Sygeeksamen


  På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


  Udeblivelse fra prøve


  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.


  Skriftlig eksamen


  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af MitVUC.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


  Ved prøverne gælder følgende:  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

  • Arkene skal nummereres.

  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


  Mundtlig eksamen


  De mundtlige prøver afvikles i december og maj/juni. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på MitVUC.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.


  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


  Hjælpemidler til eksamen


  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 


  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.


  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.


  Hjælpemidler til fvu-prøver


  FVU dansk:


  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.
  Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


  FVU matematik:


  Alle hjælpemidler er tilladte.


  For alle fag gælder:  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 


  Eksamensafvikling i storm og snevejr 


  Skriftlige prøver


  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


  Mundtlige prøver  


  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

Korte fakta om fvu matematik

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år - og du skal op til en test. Det hjælper vores vejledere med.

 • Varighed

  30-60 timer pr. trin

 • Mulighed for SVU

  Ja. Er du i job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelesstøtte). Se www.svu.dk.

 • Tilmelding

  Book tid hos en vejleder

 • Hvor kan jeg læse fvu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa

 • Pris

  Gratis

Ansøgning og tilmelding

Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU), skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker hos os og viser, om du kan få gavn af undervisningen.

Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.

Book tid hos en vejleder og bliv tilmeldt.

Undervisningen finder sted på VUC Syd.