Særlig hjælp

Vi kan hjælpe

Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (specialpædagogisk støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:

 • er ordblind
 • har psykiske vanskeligheder
 • har fysiske vanskeligheder
 • er døv eller hørehæmmet
 • er blind eller svagsynet

Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. Støtten kan bestå af:

  it-hjælpemidler, studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur), medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, Word, lydbog), personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning, typisk en medstuderende), ergonomiske møbler.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om SPS, skal du kontakte SPS-vejledningen i den afdeling, hvor du går, og finde tid til en samtale:

Du skal udfylde en bemyndigelseserklæring om, at du er kursist på den pågældende uddannelse, og at du har behov for støtte. Desuden skal du fremvise dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen.
Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed. Vi kan hjælpe med en test. Ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig, dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.

Forberedelse til samtalen

SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.
Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor med fordel tænke over:

  Hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen, hvorfor du tror at du ikke kan det, og hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne.

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
Allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, bør du gøre uddannelsen opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden kan nemlig være op til seks uger.

Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
Vi giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i digital post. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre eller værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.

Områder SPS ikke dækker

Der gives ikke SPS til:

  Specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, sygeundervisning eller undervisning pga. fravær, bygningsmæssige ændringer eller befordring til og fra uddannelsesstedet.

Du kan læse mere om SPS på Undervisningsministeriets hjemmeside.