Fjernundervisning på VUC

Online uddannelse - når og hvor det passer dig

Har du ikke mulighed eller lyst til at følge undervisning efter et skema, så er fjernundervisning noget for dig. Online undervisning på VUC giver dig nemlig fleksibilitet og frihed til uddannelse på dine præmisser. 

Du kan vælge mellem hf og almen voksenuddannelse, når du tager fjernundervisning. 

Jenny Rabuska, hf fjernundervisning

Jeg har kun mødt engagerede og motiverende lærere, der altid gerne ville hjælpe mig. Både med det faglige og med at finde rundt i nye systemer på VUC.

Jenny Rabuska, hf fjernundervisning

David Jespersen, hf, fjernundervisning

David valgte at tage hf-enkeltfag som fjernundervisning, fordi han har brug for fleksibilitet i hverdagen. Med fjernundervisning kan han tage sig af sine studier, når det passer ham.

Fjernundervisning giver tid til familien

- Fjernundervisning er en fantastisk måde at komme videre på, når man har børn. Jeg har meget bedre tid til børn og arbejde, for jeg kan lave mine opgaver til skolen, når det passer mig, siger Anna, der er 34 år og startede på hf for godt to år siden.

Fjernundervisning giver tid til familien

Søs Hansen, hf fjernundervisning

- Jeg har haft en lang række forskellige jobs, siden jeg i 2002 blev uddannet som autolakerer. Dengang havde jeg ikke ro i kroppen til at tage en hf eller lignende. Nu har jeg så behov for at få en studentereksamen, så jeg kan blive endnu bedre til mit nuværende job. Det er nemlig kravet til den efteruddannelse, jeg gerne vil på, siger Søs.

Anna Cecilie Olsen, hf fjernundervisning

- Mine lærere på fjernundervisning har valgt nogle virkeligt spændende tekster og øvelser, og så er de rigtigt gode til at forklare, så det hele er inspirerende og nemt at gå til. Derfor er jeg rigtig glad for at tage fjernundervisning!

Mere info om fjernundervisning

Her kan du læse mere om fjernundervisning på VUC Syd

 • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

  Først skal du have en samtale med en vejleder. Sammen laver I en uddannelsesforløb, som passer til dine faglige forudsætninger og dine uddannelsesdrømme. Det er en god ide, at du gør dig nogle tanker om dit mål med uddannelsen.

  Du booker en samtale her - vælg fjernundervisning: Book vejledersamtale. Vejlederen ringer dig op på det aftalte tidspunkt. Inden samtalen bedes du uploade dine tidligere eksamensbeviser via den profil, som bliver oprettet under booking af vejledersamtale.

  Når du er optaget og har betalt for dine fag på fjernundervisning, så modtager du kort efter en mail fra din lærer. Sammen udarbejder I en arbejdsplan, som du skal godkende og følge.

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret januar 2022.

  At være studieaktiv som fjernkursist betyder, at: 

  • du skal følge din arbejdsplan i hvert fag. 
  • du skal overholde dine aftaler med din lærer, om f.eks. mundtlige samtaler, webinarer og lignende. 
  • du skal aflevere din skriftlige opgaver til tiden.  
  • du ikke må snyde med eller plagiere dine afleveringer. 
  • du hver dag skal holde dig orienteret i Ludus Web om afleveringsfrister, beskeder fra din lærer mm. 
  • du skal deltage i prøver og eksaminer. 
  • du skal deltage i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf). 
  • du skal deltage i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag). 
 • Om eksamen - fjernkursist hf

  Tilmelding til eksamen

  Som fjernkursist ved VUC Syd er du automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor der er eksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.

  Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk Husk også at orientere din lærer med det samme.

  For at gå til eksamen skal du være studieaktiv.

  Eksamensvilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.

  Dispensation

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse.

  Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts.

  Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Eksamensdatoer

  Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister". De oplyses også via Ludus Web.

  Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Webi god tid, inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til, hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at gå til eksamen.

  Eksamenssammenfald

  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk

  Hvis du har eksamen andre steder end på VUC Syd, og der er eksamenssammenfald, er du selv ansvarlig for straks at kontakte studieadministrationen: admfjern@vucsyd.dk

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).

  Sygeeksamen

  For at kunne komme til sygeeksamen skal du have dokumentation for sygdom. Kontakt egen læge, som skal bekræfte skriftligt, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag, som eksamen foregår. Du skal selv betale for dokumentationen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af dokumentationens datoer.

  Vejledningen på VUC Syd skal modtage lægeerklæringen hurtigst muligt og senest fem dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Sygeeksamen vil finde sted i august for sommereksamen og i maj/juni for vintereksamen.

  Kontakt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 33.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.

  Bemærk at VUC Syd kontrollerer brug af internet.

  Eksamensklager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest to uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Fuld hf - eksamensbevis

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf - og det skal ske senest d. 1. maj i samme år som du afslutter din fulde HF ved sommereksamen. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Eksamensbeviser

  Alle eksamensbeviser tilsendes efter eksamen. 

  Eksamensprojekt og større skriftligt opgave (SSO)

  Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt og større skriftlig opgave.

  Du finder vejledning i genveje på VUCSyd.dk/start. Hvis du herefter er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din underviser eller din vejleder.

  Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Nogle eksamener vil være med elektronisk aflevering af opgavebesvarelsen. Du orienteres om dette i god tid inden eksamen.
  • Karaktererne for de skriftlige prøver forventes offentliggjort sidst i juni.


  Brug af egen computer

  Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Særligt vedrørende mundtlig eksamen

  De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.

  Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales med læreren på de enkelte hold.

  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.

  I fag med eksamen med 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer.

  Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Netadgang

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)

  Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.

  Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet.

  Særlige forhold

  Skriftlige prøver

  • Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret.
  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.00.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (dec/jan eller maj/juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.

  Mundtlige prøver

  1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve som sygeeksamen næste eksamenstermin, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked. 

  Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.

  VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

 • Kan eksamen finde steder andre steder end på VUC Syds afdelinger?

  For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet.

  Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd.

  Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

  Hvordan ansøger du?
  Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder.

  Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning.

  Hvad skal du selv gøre, før du kan sende din ansøgning?
  Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler.

  I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader).

  VUC Syd skal godkende institutionen

  Skal du selv betale for ekstra udgifter?
  Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud.

  Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid.

  Hvornår er der ansøgningsfrist?
  Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest

  • 15. marts ved sommereksamen
  • 15. oktober ved vintereksamen

  Bliver en ansøgning altid godkendt?
  Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler.

 • Om prøver - fjernkursist avu

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at ansøge om fritagelse fra prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer dette.

  Fristen for ansøgning om fritagelse fra prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Prøvevilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende prøvereglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.

  Dispensation

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse for at ligestille dig med andre eksaminander. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse. Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for vinterprøver d. 15. oktober og for sommerprøver d. 15. marts. Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Prøvedatoer

  Datoer for de skriftlige prøver kan du se på siden Eksamen og prøver.

  Hvis du kommer for sent til skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til prøve.

  Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web i god tid inden prøveperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til tidspunkt på dagen.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk

  Fuldt avu-eksamensbevis - Almen forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 

  Du er selv ansvarlig for at meddele studieadministrationen, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.

  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.

  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas el. lign. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøve(bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven.

  Sygeprøve

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøver.

  Vejledningen på VUC Syd skal dog modtage lægeerklæring hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk

  Kontakt eventuelt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 33.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i december og maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af prøveplanen. Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående hos VUC Syd på telefon 7361 3331 og mail sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til prøve. Du skal derfor komme i god tid inden prøve, dvs. fra kl. 8.30, når prøve starter kl. 9.00.

  Der vil ikke blive iværksat printerløsning med USB-stik.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning (Dette punkt gælder IKKE for fvu-prøver).
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Særligt vedrørende mundtlig prøve

  Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser.

  Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres.

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales på de enkelte hold med læreren.

  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til prøve.

  Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler og netadgang til mundtlig prøve

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)

  Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.

  Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.

  På denne side kan du finde flere informationer om mundtlig eksamen og hvad du må bruge af hjælpemidler til mundtlig avu-eksamen.

  Hjælpemidler til skriftlig prøve

  På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig prøveog hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-prøve. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer

  For alle fag gælder:

  • Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.

  • Eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På VUC Syd er det derfor kun tilladt at bruge i-pod el. lign., hvis det ikke generer andre til prøven.

  Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.

  VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

 • Hvornår er der laboratorieweekend for fjernkursister? Opdateret 1. november 2021

  For fjernkursister foregår en del af undervisningen i biologi, fysik, geografi, idræt og kemi på en af VUC Syds afdelinger i form af laboratorieweekender, der typisk starter en fredag og slutter om søndagen.

  Du bliver tilmeldt laboratorieweekend af vejlederen, når du tilmelder dig fjernundervisning. Vejlederen oplyser dig om, hvilken weekend du er tilmeldt.

  Det er dit ansvar at finde et sted at overnatte, hvis du har behov for det. Du kan eksempelvis orientere dig om overnatningsmulighederne i området ved VisitAabenraa eller VisitSønderborg.

  Bemærk: Du skal deltage i en laboratorieweekend pr. fag. Ved 0-B forløb skal der deltages i 2 weekender - en C weekend og en B weekend, for at du kan gå til eksamen. Ved idræt skal du deltage i både del 1 og del 2 for at kunne gå til eksamen.

  OBS: Der tages forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter.

  Laboratorieweekender i 2021/2022

  Biologi B: 12.-14. november 2021, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B: 11.-13. marts 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B: 22.-24. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 2. og 3. oktober 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 13. og 14. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 20. og 21. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 12. og 13. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C:
  23. og 24. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Geografi C: 26. og 27. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Geografi C: 30. april og 1. maj 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Kemi C: 19. og 20. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi C: 2. og 3. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi C: 6. og 7. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi B: 8.-10. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Idræt 0-B: 6. og 7. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Idræt 0-B: 30. april og 1. maj 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Fysik C: 26. og 27. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik C: 9. og 10. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik B: 13.-14. november 2021, lørdag og søndag kl. 8.30-18.30.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik B: 20.-21. november 2021, lørdag og søndag kl. 8.30-18.30.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik B: 22.-24. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.

Undervisningen foregår online via din computer, så du selv kan tilrettelægge din dag. Du kan nemlig selv bestemme, hvornår du løser dine opgaver. Sammen med dine lærere lægger du en plan, der passer til din hverdag. Du har altid mulighed for at aftale personligt fremmøde i din lærers ugentlige træffetider. Dette gælder ikke lige nu på grund af restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Du kan tage en lang række fag som fjernstudie - fra grundlæggende almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) til hf-fag på højeste gymnasiale niveau. Du kan se dem alle på uddannelsessiderne.

Du tilmelder dig på linket her: Tilmelding til fjernundervisning

Er du tilmeldt biologi, fysik, geografi, idræt eller kemi på fjernundervisning, skal du også deltage i laboratoriekurser. De aktuelle datoer finder du på i FAQ ovenfor eller her laboratoriekurser.

Skal du sende noget på sikker mail til vores fjernundervisningsafdeling, så send venligst til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk