Studie- og ordensregler

VUC Syds studie- og ordensregler skal bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for alle. 

Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever og kursister tilmeldt VUC Syd. 

Reglerne gælder både i og udenfor skolen/skoletiden. De gælder f.eks. også i forhold til digital adfærd i fritiden, hvis denne påvirker undervisningsmiljøet. 

Studie- og ordensreglerne udarbejdet efter Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen), §30.

ORDENSREGLER

Se reglerne her - klik på hvert enkelt emne for at læse mere.

 • God omgangstone og hensynsfuld adfærd. Opdateret januar 2022.

  På VUC Syd lægger vi vægt på respektfuld omgangstone og hensynsfuldhed. Vi lægger samtidig vægt på en fri og uhindret kommunikation.  

  Det betyder konkret, at:  

  • du skal følge de anvisninger, lærere og øvrigt personale giver dig 
  • du skal holde en tolerant og respektfuld tone, både når du er i skole og når du f.eks. er på sociale medier.  
  • du ikke må forstyrre undervisning og andre aktiviteter på skolen med støj, larm eller anden forstyrrende adfærd. 
  • du skal bruge dansk som det fælles sprog i skoletiden. 
  • du ikke må tildække eller skjule dit ansigt, når du er i skole.  
  • du ikke må udøve eller forkynde religion på skolen. 
 • Vold, trusler, chikane, krænkende adfærd og mobning. Opdateret august 2023.

  VUC Syd tolererer ikke vold, trusler, chikane, krænkende adfærd eller mobning. Dette gælder også på f.eks. sociale medier uden for skoletiden jævnfør § 4, stk. 2 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. 

  Læs VUC Syds anti-mobbestrategi her. 

 • Bygninger, inventar og IT-udstyr. Opdateret januar 2022.

  På VUC Syd passer vi på skolen, udstyr og miljøet.  

  Det betyder konkret, at:  

  • du skal slukke din telefon i undervisningstiden, medmindre andet er aftalt med læreren. 
  • du ikke må lave og dele lyd- eller billedoptagelser af andre uden deres samtykke  
  • du kun må anvende skolens lokaler, netværk og udstyr til studierelevante formål.  
  • du ikke må videregive brugernavn og kodeord til skolens systemer og tjenester til andre.  
  • du skal rydde op efter dig selv  
  • du er ansvarlig for det udstyr, du låner af VUC Syd. Hvis du ødelægger eller mister skolens ejendom kan du få et erstatningskrav.  
  • du skal spare på vand, varme og el ved f.eks. ikke at lade vandhaner løbe, ikke åbne vinduer og ved at slukke it-udstyr, du ikke bruger. 
 • Rygning og tobak. Opdateret januar 2022.

  VUC Syd er tobaksfri. Det betyder, at du ikke må bruge nogen form for tobak, f.eks. skrå, cigaretter, e-cigaretter eller snus i skoletiden – uanset om du opholder dig på eller uden for skolens område. 

 • Alkohol og rusmidler. Opdateret januar 2022.

  Det er ikke tilladt at anvende rusmidler eller indtage alkohol i undervisningstiden hverken på eller uden for skolens område. Dette gælder også på f.eks. studieture. 

 • Sanktioner ved brud på ordensreglerne. Opdateret august 2023.

  Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre forskellige sanktioner, som er beskrevet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, som kan læses her: bekendtgørelse 

  Nedenfor ses en liste over mulige sanktioner på VUC Syd:

  • Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning jævnfør §5, stk. 1 
  • Mundtlig advarsel jævnfør §5, stk. 2
  • Skriftlig advarsel jævnfør §5, stk. 2
  • Midlertidig udelukkelse fra undervisning eller anden aktivitet med deraf følgende konsekvens for studieaktivitet, jævnfør § 6, stk. 3
  • Fortabelse af muligheden for at gå til eksamen jævnfør § 6, stk. 1
  • Nægtelse af oprykning til næste niveau på uddannelsen jævnfør § 6, stk. 1
  • Bortvisning ved gentagne eller særligt alvorlige overtrædelser jævnfør § 6, stk. 1

   

 

 

Studieregler

På VUC Syd tager vi din uddannelse og læring seriøst. Og vi forventer, at du gør det samme ved at komme til undervisningen, deltage aktivt og aflevere din opgaver, så du kan nå at lære så meget som muligt. Med andre ord, skal du være studieaktiv for at gå på VUC Syd.

 • Studieaktivitet for kursister på VUC Syds fysiske afdelinger. Opdateret januar 2022.

  At være studieaktiv på en af VUC Syds fysiske afdelinger betyder, at:  

  • du skal møde til undervisningen. 
  • du skal komme til tiden. Hvis du kommer for sent, kan du få fravær. 
  • du skal deltage aktivt i undervisningen. 
  • du skal aflevere din opgaver til tiden. 
  • du ikke må snyde, skrive af eller plagiere dine opgaver. 
  • du hver dag skal holde dig orienteret i Ludus Web om afleveringer, beskeder mv.  
  • du skal give besked i Ludus Web, hvis du er fraværende eller syg. 
  • du skal deltage i prøver og eksamener. 
 • Fravær og sygdom for kursister på VUC Syds fysiske afdelinger. Opdateret marts 2023.

  Hvis du ikke kan komme til undervisning på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web.  

  Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere tid end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt. VUC Syd kan bede dig om en lægeerklæring, som du selv skal betale. 

  Hvis du er fraværende af andre årsager end sygdom, skal du ligeledes give din lærer besked.  

  Hvis du ikke giver VUC Syd besked om fravær, kan det betyde, at VUC Syd vurderer, at du ikke er studieaktiv. 

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret januar 2022.

  At være studieaktiv som fjernkursist betyder, at: 

  • du skal følge din arbejdsplan i hvert fag. 
  • du skal overholde dine aftaler med din lærer, om f.eks. mundtlige samtaler, webinarer og lignende. 
  • du skal aflevere din skriftlige opgaver til tiden.  
  • du ikke må snyde med eller plagiere dine afleveringer. 
  • du hver dag skal holde dig orienteret i Ludus Web om afleveringsfrister, beskeder fra din lærer mm. 
  • du skal deltage i prøver og eksaminer. 
  • du skal deltage i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf). 
  • du skal deltage i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag). 
 • Fravær og sygdom for fjernkursister. Opdateret marts 2023.

  Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere tid end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt. VUC Syd kan bede dig om en lægeerklæring, som du selv skal betale.  

  Hvis du har svært ved at følge din arbejdsplan af andre grunde end sygdom, skal du ligeledes kontakt din vejleder hurtigst muligt. 

 • Snyd under eksamen eller i undervisningen. Opdateret august 2023.

  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv.  

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen (for eksempel med hjælp fra kunstig intelligens), kan du blive bortvist fra prøven. 

 • Sanktioner ved overtrædelse af VUC Syds studieregler og manglende studieaktivitet. Opdateret januar 2022.
  • Hvis VUC Syd ikke vurderer, at du er studieaktiv, vil du blive kontaktet og bedt om at rette op på din studieaktivitet.  
  • Hvis du efterfølgende ikke retter op på din manglende studieaktivitet vil VUC Syd skriftligt varsle, at din manglende aktivitet kan få konsekvenser for din ret til SU, og at du kan blive udmeldt fra dine fag.  
  • Retter du fortsat ikke op på din aktivitet, kan VUC Syd meddele SU Styrelsen, at du ikke er studieaktiv. VUC Syd kan derudover træffe afgørelse om at udmelde dig fra de fag, du ikke er aktiv i (bortvisning).  
  • I tilfælde af snyd kan VUC Syd træffe afgørelse om midlertidigt eller permanent at bortvise dig fra VUC Syd. 

  Derfor er det vigtigt, at du orienterer VUC Syd hurtigst muligt, hvis du har problemer med at være studieaktiv.  

  Hvis du er længerevarende syg, kan VUC Syd give dig dispensation fra studieaktivitetsreglerne. Det er derfor vigtigt, at du husker at orientere VUC Syd, hvis du er syg. I forbindelse med en sygemelding kan VUC Syd bede dig om en lægeerklæring, som du selv skal betale for. 

  Hvis du ikke er studieaktiv fordi du f.eks. har tabt motivationen eller har svært ved at følge med, er det vigtigt, at du kontakter din vejleder. VUC Syd kan i nogle tilfælde hjælpe dig med f.eks. mentorstøtte. 

 • Klagemuligheder. Opdateret januar 2022.

  Du kan klage over afgørelser, som VUC Syd træffer på baggrund af studie- og ordensreglerne.  

  Se VUC Syds klagevejledning her 

  Hvis du har spørgsmål til studie-/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din vejleder.