Eksamen og prøver på VUC Syd

fremtiden er din

På denne side finder du mange informationer om prøver og eksamener på de uddannelser, som VUC Syd tilbyder.


Mangler du informationer om din eksamen, så kontakt din lærer.


Informationerne er inddelt efter uddannelse længere ned på siden. Scroll ned og find info for din uddannelse.

Prøver på AVU

Her finder du oplysninger om prøver på 9./10.-klasse for voksne

 • Er der prøver eller evalueringer?

  Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 

  På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

 • Om prøver/eksamen på avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at framelde dig prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer at melde dig fra.

  Fristen for ansøgning om afmelding til prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister
  Fristen for afmelding til prøver er to uger efter endt forløb for FVU-kursister.

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Vilkår for prøver

  Du er selv ansvarlig for at kende reglerne i de fag, som du skal til prøve i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om prøvegrundlag mv.

  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

  Dispensationer

  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til prøve, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC Syd opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vinterprøve og 15. marts for sommerprøver, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!

  Prøvebevis

  Der oplyses på Ludus Web, hvordan du får dit prøve-/eksamensbevis.

  Datoer og -lokaler

  Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.

  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via Ludus Web.

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøver (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.

  Fuldt avu-prøvebevis - Almen Forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.

  Sygeeksamen

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøve.

  Udeblivelse fra prøve

  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af Ludus Web.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og prøvenummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Mundtlig prøve

  De mundtlige prøver afvikles i december/januar og maj/juni. Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår prøven er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler til prøve

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden prøven

  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 

  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.

  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.

  Hjælpemidler til fvu-prøver

  FVU dansk:

  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.

  FVU matematik:

  Alle hjælpemidler er tilladte.

  For alle fag gælder:

  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 

  Prøveafvikling i storm og snevejr 

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Mundtlige prøver  

  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

 • Om prøver - fjernkursist avu

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at ansøge om fritagelse fra prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer dette.

  Fristen for ansøgning om fritagelse fra prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Prøvevilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende prøvereglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.

  Dispensation

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse for at ligestille dig med andre eksaminander. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse. Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for vinterprøver d. 15. oktober og for sommerprøver d. 15. marts. Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Prøvedatoer

  Datoer for de skriftlige prøver kan du se på siden Eksamen og prøver.

  Hvis du kommer for sent til skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til prøve.

  Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web i god tid inden prøveperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til tidspunkt på dagen.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk

  Fuldt avu-eksamensbevis - Almen forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 

  Du er selv ansvarlig for at meddele studieadministrationen, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.

  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.

  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas el. lign. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøve(bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven.

  Sygeprøve

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøver.

  Vejledningen på VUC Syd skal dog modtage lægeerklæring hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk

  Kontakt eventuelt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 33.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i december og maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af prøveplanen. Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående hos VUC Syd på telefon 7361 3331 og mail sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til prøve. Du skal derfor komme i god tid inden prøve, dvs. fra kl. 8.30, når prøve starter kl. 9.00.

  Der vil ikke blive iværksat printerløsning med USB-stik.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning (Dette punkt gælder IKKE for fvu-prøver).
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Særligt vedrørende mundtlig prøve

  Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser.

  Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres.

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales på de enkelte hold med læreren.

  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til prøve.

  Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler og netadgang til mundtlig prøve

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)

  Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.

  Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.

  På denne side kan du finde flere informationer om mundtlig eksamen og hvad du må bruge af hjælpemidler til mundtlig avu-eksamen.

  Hjælpemidler til skriftlig prøve

  På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig prøveog hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-prøve. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer

  For alle fag gælder:

  • Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.

  • Eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På VUC Syd er det derfor kun tilladt at bruge i-pod el. lign., hvis det ikke generer andre til prøven.

  Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.

  VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

 • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

  Eksamensdatoer

  Skriftlige prøver

  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.

  Prøveperioden på hf for vinterereksamen 2021/22 er: 1. december 2021 - 14. januar 2022. 

  Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra

  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2021/22 er: 6. december 2021 - 7. januar 2022. 

  Eksamensplanen på avu for sommereksamen 2022 offentliggøres senere.

  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.

  Mundtlige prøver

  De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 

  Større skriftlig opgave hf (SSO)

  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2021.
  • Skriveuge sso: 8. oktober - 15. oktober 2021.
  • Aflevering af sso: 15. oktober 2021 klokken 14. 

  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2021.
  • Skriveuge sso: 4. februar - 11. februar 2022.
  • Aflevering af sso: 11. februar 2022 klokken 14. 

  Du finder nærmere info om tilmelding til SSO på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start

  Eksamensprojekt hf (EP)

  For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 17. maj 2021.
  • Skrivedage: 8.-12. november 2021
  • Frist for aflevering: 12. november 2021 klokken 12.

  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 28. januar 2022.
  • Skrivedage: 25.-29. april 2022
  • Frist for aflevering: 29. april 2022 klokken 12.

  Du finder nærmere info om tilmelding til EP på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start

  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen) avu-prøver (almen voksenuddannelse) og fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)

  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

 • Hvordan får jeg mit eksamensbevis/prøvebevis?

  Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis, har du to muligheder for at bestille det. 

  Fuld hf og hf-enkeltfag 

  Efter endt eksamensperiode bliver beviser og karakterer uploadet til www.minkompetencemappe.dk, hvor du kan logge ind med NemID og se dem. Skal du bruge dit bevis til at søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan du finde beviset på www.optagelse.dk. Her kan du vedhæfte det til din ansøgning om optagelse, når du søger inden ansøgningsfristens udløb.

  Få eksamensbevis via e-boks

  Ønsker du dit eksamensbevis sendt til e-boks, skal du sende en mail til: post@vucsyd.dk med følgende oplysninger:

  • Fuldt navn
  • Kursistnummer eller alternativt fuldt navn og fødselsdato
  • Telefonnummer (i tilfælde af spørgsmål)
  • Eksamenstermin (f.eks. maj/juni 2021)
  • Fag

  Ønsker du selv at hente dit bevis på studiekontoret i stedet for at få det sendt til din e-boks, kan du skrive det i mailen. Husk også at notere afdelingen, hvor du ønsker at hente det. Så giver vi dig besked om, hvornår det er klar.

 • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.

  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

 • Kan jeg opnå dispensation fra eksamen?

  Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til hf-eksamen og avu-prøver

  Prøveterminen december: 15. oktober.
  Prøveterminen maj/juni: 15. marts.

  Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til fvu-prøver

  Senest 2 uger før prøvens afholdelse. 

  Visse dispensationsansøgninger skal sendes ind til ministeriet, så tal med en studievejleder så hurtigt som muligt.

 • Kan jeg gå til eksamen som selvstuderende?

  Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende. Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking

  Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober
  Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts

  KAPITEL 3 (UDDRAG AF EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN)

  Adgang til prøve

  § 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

  Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse

  (læs hele bekendtgørelsen her)

 • Vil du klage over eksamen / prøve?

Hf

Her finder du informationer om eksamener på hf

 • Om eksamen på hf

  Tilmelding og framelding

  Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
  Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Eksamensvilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

  Eksamensdatoer og -lokaler

  Kan ses på Ludus Web.

  Eksamenssammenfald

  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.

  Sygeeksamen

  For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd.

  Bemærk, at VUC Syd kontrollerer brug af internet!

  Eksamensklager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. 

  Fuldt hf-eksamensbevis

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.  

  Eksamensbeviser

  Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode i juni/juli - har du lånt it-udstyr, skal du aflevere dette først.

  Eksamensprojekt

  Ønsker du en hel hf-eksamen af hf enkeltfag, skal du skrive eksamensprojekt. Du finder vejledningen til eksamensprojektet på VUCSyd.dk/start

  Større skriftlig opgave - SSO

  Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive større skriftlig prøve, SSO. Se vejledning og tilmelding til Større Skriftlig Opgave under Genveje på VUCSyd.dk/start.

  SKRIFTLIG EKSAMEN

  Datoer og tidspunktet fremgår af Ludus Web. Du kan også se dem under FAQ "Eksamensdatoer, -regler og frister". Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. 

  Kommunikation under prøven

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver.
  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
  VUC Syd kontrollerer brugen af internet!

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
  Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre.
  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver.

  Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Hjælpemidler til skriftlig eksamen

  Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl.

  MUNDTLIG EKSAMEN

  Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på Ludus Web. Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 3t, 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.
  Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter.
  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Kommunikation under prøven

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.
  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
  VUC Syd kontrollerer brugen af internet!

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen.

  Netadgang

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuet bruger-login.)

  VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så bedst er at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign. Det gælder i alle forhold din egen sikkerhed. 

  Eksamensafvikling ved storm og snevejr 

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Mundtlige prøver  

  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på Ludus Web samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

 • Om eksamen - fjernkursist hf

  Tilmelding til eksamen

  Som fjernkursist ved VUC Syd er du automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor der er eksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.

  Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk Husk også at orientere din lærer med det samme.

  For at gå til eksamen skal du være studieaktiv.

  Eksamensvilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.

  Dispensation

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse.

  Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts.

  Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Eksamensdatoer

  Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister". De oplyses også via Ludus Web.

  Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Webi god tid, inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til, hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at gå til eksamen.

  Eksamenssammenfald

  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk

  Hvis du har eksamen andre steder end på VUC Syd, og der er eksamenssammenfald, er du selv ansvarlig for straks at kontakte studieadministrationen: admfjern@vucsyd.dk

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).

  Sygeeksamen

  For at kunne komme til sygeeksamen skal du have dokumentation for sygdom. Kontakt egen læge, som skal bekræfte skriftligt, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag, som eksamen foregår. Du skal selv betale for dokumentationen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af dokumentationens datoer.

  Vejledningen på VUC Syd skal modtage lægeerklæringen hurtigst muligt og senest fem dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Sygeeksamen vil finde sted i august for sommereksamen og i maj/juni for vintereksamen.

  Kontakt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 33.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.

  Bemærk at VUC Syd kontrollerer brug af internet.

  Eksamensklager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest to uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Fuld hf - eksamensbevis

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf - og det skal ske senest d. 1. maj i samme år som du afslutter din fulde HF ved sommereksamen. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Eksamensbeviser

  Alle eksamensbeviser tilsendes efter eksamen. 

  Eksamensprojekt og større skriftligt opgave (SSO)

  Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt og større skriftlig opgave.

  Du finder vejledning i genveje på VUCSyd.dk/start. Hvis du herefter er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din underviser eller din vejleder.

  Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Nogle eksamener vil være med elektronisk aflevering af opgavebesvarelsen. Du orienteres om dette i god tid inden eksamen.
  • Karaktererne for de skriftlige prøver forventes offentliggjort sidst i juni.


  Brug af egen computer

  Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Særligt vedrørende mundtlig eksamen

  De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.

  Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales med læreren på de enkelte hold.

  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.

  I fag med eksamen med 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer.

  Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Netadgang

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)

  Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.

  Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet.

  Særlige forhold

  Skriftlige prøver

  • Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret.
  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.00.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (dec/jan eller maj/juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.

  Mundtlige prøver

  1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve som sygeeksamen næste eksamenstermin, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked. 

  Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.

  VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

 • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

  Eksamensdatoer

  Skriftlige prøver

  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.

  Prøveperioden på hf for vinterereksamen 2021/22 er: 1. december 2021 - 14. januar 2022. 

  Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra

  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2021/22 er: 6. december 2021 - 7. januar 2022. 

  Eksamensplanen på avu for sommereksamen 2022 offentliggøres senere.

  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.

  Mundtlige prøver

  De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 

  Større skriftlig opgave hf (SSO)

  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2021.
  • Skriveuge sso: 8. oktober - 15. oktober 2021.
  • Aflevering af sso: 15. oktober 2021 klokken 14. 

  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2021.
  • Skriveuge sso: 4. februar - 11. februar 2022.
  • Aflevering af sso: 11. februar 2022 klokken 14. 

  Du finder nærmere info om tilmelding til SSO på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start

  Eksamensprojekt hf (EP)

  For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 17. maj 2021.
  • Skrivedage: 8.-12. november 2021
  • Frist for aflevering: 12. november 2021 klokken 12.

  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 28. januar 2022.
  • Skrivedage: 25.-29. april 2022
  • Frist for aflevering: 29. april 2022 klokken 12.

  Du finder nærmere info om tilmelding til EP på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start

  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen) avu-prøver (almen voksenuddannelse) og fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)

  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

 • Hvordan får jeg mit eksamensbevis/prøvebevis?

  Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis, har du to muligheder for at bestille det. 

  Fuld hf og hf-enkeltfag 

  Efter endt eksamensperiode bliver beviser og karakterer uploadet til www.minkompetencemappe.dk, hvor du kan logge ind med NemID og se dem. Skal du bruge dit bevis til at søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan du finde beviset på www.optagelse.dk. Her kan du vedhæfte det til din ansøgning om optagelse, når du søger inden ansøgningsfristens udløb.

  Få eksamensbevis via e-boks

  Ønsker du dit eksamensbevis sendt til e-boks, skal du sende en mail til: post@vucsyd.dk med følgende oplysninger:

  • Fuldt navn
  • Kursistnummer eller alternativt fuldt navn og fødselsdato
  • Telefonnummer (i tilfælde af spørgsmål)
  • Eksamenstermin (f.eks. maj/juni 2021)
  • Fag

  Ønsker du selv at hente dit bevis på studiekontoret i stedet for at få det sendt til din e-boks, kan du skrive det i mailen. Husk også at notere afdelingen, hvor du ønsker at hente det. Så giver vi dig besked om, hvornår det er klar.

 • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.

  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.

  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb.

 • Hvad kan jeg bruge en fuld hf-eksamen til?

  En fuld hf-eksamen uden overbygning kvalificerer til optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser (University College, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademier).

  Det er muligt at søge ind på de lange videregående uddannelser (universiteterne) med en fuld hf-eksamen, hvis man gennemfører

  • en fuld hf-eksamen med overbygning eller
  • efterfølgende en fuld hf-eksamen uden overbygning supplerer med en overbygning

  En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau.
  Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A.

  Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk

  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.

  Se også Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

 • Hvad kan jeg bruge den 2-årige hf-eksamen til?

  Den 2-årige hf-eksamen åbner dine døre til korte og mellemlange videregående uddannelser (fx erhvervsakademi eller professionsbachelor). Det kan være uddannelser som fx lærer, sygeplejerske, politibetjent, laborant ...

  Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser. En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau. Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A. Tag en snak med din vejleder, hvis du ønsker at høre mere om overbygningen.

  For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.

  Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer, der kræves til de enkelte videregående uddannelse. Du kan også  læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk.

  Se Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

 • Kan jeg opnå dispensation fra eksamen?

  Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til hf-eksamen og avu-prøver

  Prøveterminen december: 15. oktober.
  Prøveterminen maj/juni: 15. marts.

  Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til fvu-prøver

  Senest 2 uger før prøvens afholdelse. 

  Visse dispensationsansøgninger skal sendes ind til ministeriet, så tal med en studievejleder så hurtigt som muligt.

 • Kan jeg gå til eksamen som selvstuderende?

  Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende. Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking

  Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober
  Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts

  KAPITEL 3 (UDDRAG AF EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN)

  Adgang til prøve

  § 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

  Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse

  (læs hele bekendtgørelsen her)

 • Kan eksamen finde steder andre steder end på VUC Syds afdelinger?

  For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet.

  Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd.

  Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

  Hvordan ansøger du?
  Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder.

  Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning.

  Hvad skal du selv gøre, før du kan sende din ansøgning?
  Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler.

  I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader).

  VUC Syd skal godkende institutionen

  Skal du selv betale for ekstra udgifter?
  Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud.

  Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid.

  Hvornår er der ansøgningsfrist?
  Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest

  • 15. marts ved sommereksamen
  • 15. oktober ved vintereksamen

  Bliver en ansøgning altid godkendt?
  Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler.

 • Kan jeg gå til sygeeksamen?

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret, og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.

  På avu og fvu holdes ikke sygeeksamen.

  På hf skal du, for at kunne komme til sygeeksamen, have en lægeattest, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeattesten, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeattestens datoer. Lægeattesten afleveres til kontoret, ikke til underviseren.

 • Hvad er eksamensprojekt (EP) på hf?

  Eksamensprojektet (EP) er en obligatorisk del af en fuld hf-eksamen. Eksamensprojektet omfatter to fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.  

  Du vælger selv de to fag, som eksamensprojektet udarbejdes i. Projektet skal udarbejdes på det højeste faglige niveau, som du har fulgt fagene i. Emnet for det flerfaglige eksamensprojekt fastlægger du i samråd med de vejledere, som du får tildelt.

  Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på Ludus Web. 

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

  Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 

  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.

  Karakteren tæller 1,5.

 • Vil du klage over eksamen / prøve?

Prøver på FVU og OBU

Her finder du info om prøver på FVU