Eksamen og prøver på VUC Syd

På denne side finder du mange informationer om prøver og eksamener på de uddannelser, som VUC Syd tilbyder.


Mangler du informationer om din eksamen, så kontakt din lærer.


Informationerne er inddelt efter uddannelse længere ned på siden. Scroll ned og find info for din uddannelse.


OBS - PARKERING TIL EKSAMEN OG PRØVE:
Der er et begrænset antal parkeringspladser ved VUC Syds afdelinger. Kom derfor i god tid til eksamen eller prøve og undersøg forud, hvor du kan parkere. Læs evt. mere her: VUC Syds afdelinger

Prøver på AVU

Her finder du oplysninger om prøver på 9./10.-klasse for voksne

 • Er der prøver eller evalueringer?

  Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 

  På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

 • Dispensation: Hvis du har brug for særlig støtte til eksamen

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse. 

  Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse. 

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts for prøver på hf og avu.

  Kontakt din vejleder for at få nærmere informationer og ansøgningsskema. 

 • Eksamensdatoer

  Du skal følge med på Ludus Web op til eksamenstiden. Her vil dato og tidspunkt for eksamen/prøver blive offentliggjort. Det er en god ide at tjekke din eksamensplan i Ludus Web af og til, da tidspunktet for din prøve kan ændre sig lidt, hvis andre elever for eksempel melder afbud.

  Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. 

 • Eksamens- og prøvevilkår

  Dine lærere informerer dig om de regler, der er gældende for dine prøver. Du kan finde datoer og tidspunkter for prøver og eksamen i Ludus Web.

  Det er vigtigt, at du selv sætter dig ind i reglerne i de fag, som du skal op i - fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen eller prøve, emner, krav om afleverede synopser og rapporter, tilladte hjælpemidler mv.  

  Er du i tvivl, så spørg din lærer. 

 • Tilmelding til prøve eller eksamen

  Eksamen er en del af din studieaktivitet. Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.

 • Sammenfald af prøver

  Hvis du ifølge planen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret hurtigst muligt efter offentliggørelse af eksamensplanen. 

 • Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du underrette studiekontoret straks og senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven. 

  Der afholdes ikke sygeprøve på avu. Det betyder, at du ikke får et bevis for et fag, som du ikke kom til eksamen i. I visse tilfælde kan du tage faget og niveauet igen. Det må du snakke med din vejleder om.

 • Udeblivelse fra prøve

  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.  

  Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag. 

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC Syd tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret! 

 • Hvis du snyder til eksamen

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. 

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale om din situation.  

  Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.

  Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet! 

  Læs også vores studie- og ordensregler.

 • Eksamen og prøver ved storm og snevejr

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig! 

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30. 
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling. 
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende. 

  Mundtlige prøver

  1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!
   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt. 
   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge. 
   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på Ludus Web samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet). 
   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling. 
  1. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00 på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.
 • ID og legitimation

  Du skal til alle eksamener/prøver kunne fremvise billedlegitimation.  

  Medbring kørekort eller pas. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede. 

 • Mundtlig prøve avu - vigtig information

  Dato fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.  

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold. 

  Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter. 

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.  

  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede. 

  Kommunikation under prøven

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.

  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.

  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.

  VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.

  Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.

  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen. 

  Adgang til internet

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login.) 

  VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så det er bedst at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign.  

  Hvad du skal medbringe eller ej

  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger. 

 • Skriftlig prøve - vigtig information

  Datoer og tidspunktet fremgår af Ludus Web.  

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen.  

  Ved prøverne gælder følgende: 

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret. Du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer. 
  • Arkene skal nummereres. 
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt. 
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt. 
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen. 
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt, betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret. 
  • For at sikre ro i lokalet må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter, inden prøven slutter. 
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning. 
  • Hvis du bruger computer, får du/har du fået særskilt information fra VUC Syd.  
  • VUC Syd er tobaksfri skole. Derfor kan du ikke forlade prøven under prøven for at ryge eller lignende.

  Kommunikation under prøven 

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver. 
  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven. 
  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven. 
  VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven. 
  Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.
  Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre. 
  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver. 

  Hjælpemidler

  Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl. 

 • Brug af computer og printer til prøve - vigtig information

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer. 

  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00. 

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid. 

 • Hjælpemidler til skriftlig prøve

  På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig prøve og hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-prøve.

  Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer 

 • Eksamen og prøve som selvstuderende (selvstudium)

  Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende på hf eller avu (9/10.-klasse). Et selvstudium kan være relevant for dig, hvis du tidligere har fået undervisning i et fag eller har andre forudsætninger for at kunne bestå en eksamen uden at få undervisning.

  Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking 

  Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober 
  Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts 

  Der er deltagerbetaling for selvstuderende: Deltagerbetaling.

 • Hvis du vil klage over en prøve

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende en prøve/eksamen (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren.

  Klagen skal være individuel og begrundet. Send klagen til post@VUCSyd.dk

  Se Undervisningsministeriets klagevejledning. 

 • Fuldt avu-prøvebevis - almen forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene: 

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D) 
  • Engelsk (niveau D) 
  • Matematik (niveau D) 
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere) 
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest en måned før eksamensterminsstart. Alle gamle, originale beviser skal afleveres. 
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. 
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse. 

 • Hvordan får jeg mit bevis for prøve på avu?

  Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis kan du få dit bevis således:

  Få dit bevis tilsendt via digital post ved at sende en mail til: post@vucsyd.dk med følgende oplysninger: 

  • Fuldt navn 
  • Kursistnummer eller alternativt fuldt navn og fødselsdato 
  • Telefonnummer (i tilfælde af spørgsmål) 
  • Eksamenstermin (f.eks. maj/juni 2022) 
  • Fag 

  Ønsker du selv at hente dit bevis på studiekontoret i stedet for at få det sendt til din digital post, kan du skrive det i mailen. Husk også at notere afdelingen, hvor du ønsker at hente det. Så giver vi dig besked om, hvornår det er klar. 

Hf

Her finder du informationer om eksamener på hf

 • Dispensation: Hvis du har brug for særlig støtte til eksamen

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse. 

  Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse. 

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts for prøver på hf og avu.

  Kontakt din vejleder for at få nærmere informationer og ansøgningsskema. 

 • Eksamensdatoer

  Du skal følge med på Ludus Web op til eksamenstiden. Her vil dato og tidspunkt for eksamen/prøver blive offentliggjort. Det er en god ide at tjekke din eksamensplan i Ludus Web af og til, da tidspunktet for din prøve kan ændre sig lidt, hvis andre elever for eksempel melder afbud.

  Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. 

 • Eksamens- og prøvevilkår

  Dine lærere informerer dig om de regler, der er gældende for dine prøver. Du kan finde datoer og tidspunkter for prøver og eksamen i Ludus Web.

  Det er vigtigt, at du selv sætter dig ind i reglerne i de fag, som du skal op i - fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen eller prøve, emner, krav om afleverede synopser og rapporter, tilladte hjælpemidler mv.  

  Er du i tvivl, så spørg din lærer. 

 • Tilmelding til prøve eller eksamen

  Eksamen er en del af din studieaktivitet. Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.

 • Sammenfald af prøver

  Hvis du ifølge planen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret hurtigst muligt efter offentliggørelse af eksamensplanen. 

 • Sygdom og sygeeksamen

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du underrette studiekontoret straks og senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen. 

  For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår.  

  Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen. 

  Vigtigt om tidspunkt for sygeeksamen
  Kan du ikke møde til eksamen/prøve grundet sygdom i sommerterminen (maj/juni), kan du komme til sygeeksamen i august måned.

  Kan du ikke møde til eksamen/prøve grundet sygdom i vinterterminen (december/januar), kan du komme til sygeeksamen i juni måned.

 • Udeblivelse fra prøve

  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.  

  Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag. 

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC Syd tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret! 

 • Hvis du snyder til eksamen

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. 

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale om din situation.  

  Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.

  Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet! 

  Læs også vores studie- og ordensregler.

 • Eksamen og prøver ved storm og snevejr

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig! 

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30. 
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling. 
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende. 

  Mundtlige prøver

  1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!
   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt. 
   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge. 
   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på Ludus Web samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet). 
   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling. 
  1. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00 på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.
 • ID og legitimation

  Du skal til alle eksamener/prøver kunne fremvise billedlegitimation.  

  Medbring kørekort eller pas. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede. 

 • Mundtlig prøve hf - vigtig information

  Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på Ludus Web.  

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold. 

  I fag med eksamen med 3 timers, 24 timers og 48 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer. 

  Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter. 

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.  

  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede. 

  Kommunikation under prøven

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.

  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.

  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.

  VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.

  Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.

  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen. 

  Adgang til internet

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login.) 

  VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så det er bedst at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign.  

 • Skriftlig prøve - vigtig information

  Datoer og tidspunktet fremgår af Ludus Web.  

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen.  

  Ved prøverne gælder følgende: 

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret. Du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer. 
  • Arkene skal nummereres. 
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt. 
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt. 
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen. 
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt, betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret. 
  • For at sikre ro i lokalet må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter, inden prøven slutter. 
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning. 
  • Hvis du bruger computer, får du/har du fået særskilt information fra VUC Syd.  
  • VUC Syd er tobaksfri skole. Derfor kan du ikke forlade prøven under prøven for at ryge eller lignende.

  Kommunikation under prøven 

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver. 
  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven. 
  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven. 
  VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven. 
  Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.
  Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre. 
  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver. 

  Hjælpemidler

  Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl. 

 • Brug af computer og printer til prøve - vigtig information

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer. 

  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00. 

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid. 

 • Eksamen og prøve som selvstuderende (selvstudium)

  Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende på hf eller avu (9/10.-klasse). Et selvstudium kan være relevant for dig, hvis du tidligere har fået undervisning i et fag eller har andre forudsætninger for at kunne bestå en eksamen uden at få undervisning.

  Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking 

  Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober 
  Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts 

  Der er deltagerbetaling for selvstuderende: Deltagerbetaling.

 • Hvis du vil klage over en prøve

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende en prøve/eksamen (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren.

  Klagen skal være individuel og begrundet. Send klagen til post@VUCSyd.dk

  Se Undervisningsministeriets klagevejledning. 

 • Hvordan får jeg mit bevis for prøve på hf (fuld hf og hf-enkeltfag)?

  Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis kan du få dit bevis således:

  Efter endt eksamensperiode bliver beviser og karakterer uploadet til www.minkompetencemappe.dk, hvor du kan logge ind og se dem. Skal du bruge dit bevis til at søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan du finde beviset på www.optagelse.dk. Her kan du vedhæfte det til din ansøgning om optagelse, når du søger inden ansøgningsfristens udløb. 

 • Kan min prøve finde sted et andet sted end på VUC Syd?

  For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet. 

  Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd. 

  Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

  Hvordan ansøger jeg? 
  Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder. 

  Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning. 

  Hvad skal jeg selv gøre, før jeg kan sende min ansøgning? 
  Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler. 

  I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader). 

  VUC Syd skal godkende institutionen 

  Skal jeg selv betale for ekstra udgifter? 
  Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud. 

  Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid. 

  Hvornår er der ansøgningsfrist? 
  Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest 

  • 15. marts ved sommereksamen 
  • 15. oktober ved vintereksamen 

  Bliver en ansøgning altid godkendt? 
  Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler. 

 • Fuldt hf-eksamensbevis af hf-enkeltfag

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf af hf-enkeltfag.

  Alle gamle, originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. 

  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

Prøver på FVU og OBU

Her finder du info om prøver på FVU

 • Er der prøver på FVU - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

   

 • Hjælpemidler til FVU-prøver

  FVU-dansk: 

  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer. 

  FVU-matematik: 

  Alle hjælpemidler er tilladte. 

 • Er der eksamener på ordblindeundervisning?

  Nej.