Matematik

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling.

Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen.

Matematik med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage matematik på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Matematik kan læses på følgende niveauer

 • Matematik A (hf)

  På matematik A arbejder du blandt andet med formler, begreber og metoder og med at beskrive og løse problemer med matematisk indhold.

  Du lærer at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer.

  Du kommer til at arbejde med simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale, ligesom du lærer om forskellige metoder at løse eksempelvis differentialligninger og geometriske problemer.

  Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, rationale og irrationale tal, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-værktøjer

  • matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling

  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt potenssammenhænge mellem variable

  • simple statistiske metoder til håndtering af et givent datamateriale samt grafisk præsentation af dette

  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter samt opstilling og løsning af plan- og rumgeometriske problemer

  • karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt cosinus og sinus

  • definition og fortolkning af differentialkvotienter

  • ubestemte og bestemte integraler samt anvendelse af integralregning

  • kvalitativ analyse af og opstilling af simple differentialligninger

  • principielle egenskaber ved matematiske modeller

  I matematik på A-niveau skal du forvente en del skriftligt arbejde.

  Matematik A på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage matematik A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Læs mere om matematik A på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Matematik B (hf)

  På matematik B lærer du at formidle viden om matematikanvendelse, at håndtere simple formler og at oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Du lærer også at behandle statistisk talmateriale og formidle konklusionerne mundtligt og skriftligt.

  Du får kendskab til, hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder og til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

  Du får eksempelvis undervisning inden for følgende emner:

  • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer

  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable

  • karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner

  • de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning

  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter

  • principielle egenskaber ved matematiske modeller

  Matematik B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Matematik B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage matematik B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

  Læs mere om matematik B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Matematik C (hf)

  I matematik C på lærer du at håndtere simple formler, modeller og ligninger, så du kan løse simple, matematiske problemer.

  Undervisningen har fokus på at bruge matematik i sammenhænge, der har rod i virkeligheden eksempelvis i forhold til dagligliv, samfund og natur.

  Du får også indblik i, hvordan matematikken er forbundet med den videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

  Du får blandt andet undervisning inden for følgende emner:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter

  MATEMATIK C PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage matematik C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

  Læs mere om matematik C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Matematik D (AVU)

  I faget matematik D lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan anvende i dit videre uddannelsesforløb.

  Vi vil i undervisningen især forholde os til forståelse og brug af forskellige typer af matematiske funktioner, som du vil lære at kende forskel på. 

  Du arbejder med matematiske områder som:

  • De fire regningsarter (plus, minus, gange og dividere)
  • Procentregning
  • Løsning af ligninger
  • Funktionsbegrebet
  • Lineære funktioner
  • Eksponentialfunktioner
  • Potensfunktioner

  MATEMATIK D PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage matematik D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår blandt andet regneark.

  Du kan læse mere om matematik D i Uddannelsesguiden.

 • Matematik E (AVU)

  Matematik E byder på undervisning i matematik på et grundlæggende niveau. Vi arbejder med at bruge matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagen og samfundet.

  Du vil opnå forståelse for matematiske begreber og se nærmere på, hvordan hverdagens problemer kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

  Vi arbejder bl.a. med:

  • Talbehandling, herunder de fire regningsarter, procentregning og talfølger
  • Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
  • Funktioner, herunder grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte

  MATEMATIK E PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage matematik E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes ikke eksamen efter matematik E, men du skal aflevere en opgave, din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere om matematik E i Uddannelsesguiden.

 • Matematik F (AVU)

  I faget matematik F vil du fokusere på forståelse af matematiske begreber og på, hvordan matematik kan beskrive eller  løse problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet.

  Du kommer til at arbejde med matematiske emner som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og potenser
  • Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang
  • Funktioner, herunder variabelbegrebet

  MATEMATIK F PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage matematik F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes ikke eksamen efter matematik niveau F, men du skal aflevere en opgave, din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere om matematik F i Uddannelsesguiden.

 • Matematik G (AVU)

  I faget matematik G lærer du matematik på et helt grundlæggende niveau. Du får en forståelse af  de fire regnearter: Plus, minus, gange, dividere - og du vil komme til at arbejde med at bruge matematik i en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

  I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
  • Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
  • Funktioner, herunder koordinatsystemet
  • Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit

  MATEMATIK G PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage matematik G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. 

  Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om matematik G.

 • Matematik Basis (AVU)
  I matematik på basisniveau lærer du om matematik på et helt grundlæggende niveau. Du arbejder med forståelse af matematiske begreber.
  Undervisningen vil fokusere på, hvordan matematiske begreber bliver brugt i forskellige sammenhænge fra hverdagen.

  Du kommer til at arbejde med:

  • talsystemet
  • regningsarterne: plus, minus, gange og dividere
  • brøker
  • procent
  • regning med enheder, fx km, g, cl, m3
  • geometriske figurer

  It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

  Matematik Basis på fjernundervisning

  Du kan også tage matematik på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter matematik på basis-niveau.

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om matematik basis.