Aktindsigt

Som selvejende institution, der er oprettet ved lov, er VUC Syd omfattet af offentlighedsloven. Det betyder, at der som udgangspunkt er indsigt i en række dokumenter og informationer, dog fx. ikke:

  •    Sager om ansættelse og forfremmelse
  •    Personalesager
  •    Interne arbejdsdokumenter, såsom intern korrespondance.

Desuden er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger. Derudover kan aktindsigten begrænses, hvis det vurderes, at der er væsentlige forhold at tage hensyn til, herunder eksempelvis:

  •    Oplysninger om private forhold
  •    Oplysninger om drifts- eller forretningsforhold
  •    Myndighedens brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres
  •    Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed
  •    Opklaring af lovovertrædelser
  •    Udførelsen af kontrolopgaver

Du kan søge aktindsigt ved at skrive til Jens Egedal Degn på JED@vucsyd.dk.

Du skal angive, hvad du ønsker aktindsigt i. Er din anmodning om aktindsigt så omfattende, at det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug at efterkomme den, vil du blive bedt om at præcisere den. I modsat fald vil anmodningen eventuelt kunne afvises. VUC Syd afgør så hurtigt som muligt, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes og vil som udgangspunkt færdigbehandle den inden syv arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis det undtagelsesvist ikke skulle være muligt på grund af sagens omfang eller kompleksitet, vil du inden de syv arbejdsdage blive underrettet om det og blive oplyst om, hvornår du kan forvente svar på din anmodning om aktindsigt.

Du kan læse mere om reglerne for aktindsigt i aktindsigtshåndbogen.dk.