FVU dansk

fremtiden er din

Stave, læse og forstå

Ønsker du at blive bedre til at læse, skrive og stave? Vores FVU dansk er til voksne, der ønsker at blive bedre til at stave og læse


Undervisningen er på vores afdelinger eller online. Vælger du online, får du hjælp til opstarten og kan stadig mødes med en lærer en gang om måneden.

Alexander Vædelund Christiansen

- Det bedst ved VUC Syd er menneskerne omkring én og lærerne, der støtter op om én, siger Alexander.

Søren Jønsson

Mød Søren, der glæder sig over, endelig at have lært at læse.

Trin på FVU dansk

Der er fire trin på FVU dansk, og hvert trin varer mellem 30 og 60 timer. 

 • På trin 1 lærer du at stave de små, nemme ord. Du lærer også at læse og skrive korte tekster. 
 • På trin 2 bruger du ordene på flere måder, og du lærer lidt sværere ord. Du træner også i at læse og skrive kortere tekster.
 • På trin 3 går du videre med grammatikken. Du læser forskellige typer af tekster og arbejder også med, hvordan du udtrykker dig.
 • På trin 4 arbejder du især med skriftlig dansk. Du arbejder med ord, som dansk har lånt fra andre sprog, og du læser og skriver tekster med fagligt indhold.

Der afvikles prøve på hvert trin. Du kan også tilmelde dig prøverne som selvstuderende. Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

Værd at vide om FVU Dansk

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så book et møde med en vejleder.

 • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

  Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.

  Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 

  Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.

  FVU giver give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

  Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

 • Hvad er FVU dansk?

  FVU dansk er undervisning for dig, der har problemer med at læse og skrive. FVU dansk er delt i 4 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Ved FVU dansk niveaudeles undervisningen i fire trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

   

 • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

 • Om prøver/eksamen på avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at framelde dig prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer at melde dig fra.

  Fristen for ansøgning om afmelding til prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister
  Fristen for afmelding til prøver er to uger efter endt forløb for FVU-kursister.

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Vilkår for prøver

  Du er selv ansvarlig for at kende reglerne i de fag, som du skal til prøve i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om prøvegrundlag mv.

  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

  Dispensationer

  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til prøve, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC Syd opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vinterprøve og 15. marts for sommerprøver, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!

  Prøvebevis

  Der oplyses på Ludus Web, hvordan du får dit prøve-/eksamensbevis.

  Datoer og -lokaler

  Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.

  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via Ludus Web.

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøver (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.

  Fuldt avu-prøvebevis - Almen Forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.

  Sygeeksamen

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøve.

  Udeblivelse fra prøve

  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af Ludus Web.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og prøvenummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Mundtlig prøve

  De mundtlige prøver afvikles i december/januar og maj/juni. Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår prøven er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler til prøve

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden prøven

  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 

  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.

  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.

  Hjælpemidler til fvu-prøver

  FVU dansk:

  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.

  FVU matematik:

  Alle hjælpemidler er tilladte.

  For alle fag gælder:

  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 

  Prøveafvikling i storm og snevejr 

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Mundtlige prøver  

  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

Korte fakta om FVU dansk

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år - og du skal op til en test. Det hjælper vores vejledere med.

 • Varighed

  30-60 timer pr. trin

 • Mulighed for SVU

  Ja. Er du i job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Se www.svu.dk.

 • Tilmelding

  Book tid hos en vejleder

 • Hvor kan jeg læse fvu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa eller online/fjernundervisning.

 • Pris

  Gratis

Ansøgning og tilmelding

Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) på VUC Syd skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker hos os og viser, om du kan få gavn af undervisningen.

Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.

Book tid hos en vejleder og tilmeld dig.

Undervisningen finder sted på vores afdelinger. Se skemaer her.