Pædagogisk råds udvalg

fremtiden er din

VUC Syd har jf. bekendtgørelsen om pædagogisk råd, BEK nr. 76 af 23/01/2007 nedsat et pædagogisk råds udvalg, der rådgiver VUC Syds ledelse i pædagogiske spørgsmål. Her kan du se, hvem der sidder i udvalget samt læse mere om udvalgets formål og funktion.

Sammensætning

Pr. 1. oktober 2019 er pædagogisk råds udvalg sammensat således:

Hf

Jannik Gorm Hansen (formand)
Fie Heidenheim Juul

Eva R. Sønnichsen
Nina Balmer

Avu / FVU/OBU

Rasmus Hamer 
Kasper S. Hemmingsen 
Christian Clausen
Birgit Brammer

Ledelse

Direktør Bente Lyck-Damgaard
Uddannelsesleder Anita Lundgren Koch Fischer (hf)
Uddannelsesleder Thierry Tramoni (FVU/OBU)

Formål og funktion

Pædagogisk råds udvalg er et rådgivende organ, hvor ledelse og medarbejdere drøfter spørgsmål af pædagogisk og faglig karakter:

  • Pædagogisk råds udvalg udgøres på medarbejdersiden af en 1 repræsentant fra hf, avu og FVU/OBU fra hver matrikel samt 2 fra fjernundervisning (1 avu og 1 hf). Derudover deltager, en uddannelsesleder fra hvert af de tre kerneområder hf, avu, FVU og OBU, samt direktøren. I alt 18 personer.
  • De 14 medarbejderrepræsentanter vælges for hver matrikel gennem opstilling. Hvis der stiller flere op end det berammede antal inden for samme hovedområde (avu, hf, fjernundervisning eller FVU/OBU) afgøres valg af repræsentant ved afstemning blandt lærerne inden for hovedområdet. Kandidaten med flest stemmer, er valgt til Pædagogisk råds udvalg. Det er tillidsrepræsentanterne, der forestår denne proces.
  • Pædagogisk råds udvalg mødes fast to gange om året (medio maj og medio november) og inddrages i den forbindelse i planlægningen af Pædagogisk Dag, der afvikles to gange årligt, herunder med et fast programpunkt, der kunne være oplæg af pædagogisk karakter fra interne eller eksterne oplægsholdere, pædagogiske problemstillinger til diskussion i plenum for alle uddannelser eller anden relevant pædagogisk virksomhed i henhold til rammerne for Pædagogisk råd/Pædagogisk råds arbejdsopgaver.
  • Pædagogisk råds udvalg har en funktionsperiode på 2 år med virkning fra 1. januar 2018, og ved et medlems udtrædelse vælges en ny repræsentant.
  • Pædagogisk råds udvalg fastsætter selv sin forretningsorden og vælger en formand blandt de 14 medarbejderrepræsentanter.
  • Formandens funktion er at være bindeled mellem institutionens leder og uddannelserne samt at indkalde til møder i pædagogisk råds udvalg og at lede fast programpunkt på Pædagogisk Dag i august og januar.
  • Formanden indkalder, udover de to faste møder, pædagogisk råds udvalg til møder, hvis institutionens leder ønsker at forelægge spørgsmål for pædagogisk råds udvalg eller når pædagogisk råds udvalg ønsker at rejse spørgsmål af pædagogisk og faglig karakter til institutionens leder.
  • Undervisere, der deltager i pædagogisk råds udvalg, skal have den fornødne tid til deltagelse i arbejdet. Pædagogisk råds udvalg skal være understøttende for VUC Syds målsætning om at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på VUC Syd skal bæres af gensidig respekt og foregå i en åben og fordomsfri dialog ud fra ønsket om at fremme et velstruktureret og formaliseret samarbejde med plads til det kreative og uformelle og at mange synspunkter kan udveksles til gavn for den enkelte og for helheden - også i forhold til inddragelse af pædagogisk råd processer af pædagogisk karakter og i planlægningen af pædagogiske dage.