Privatlivspolitik for jobansøgere

fremtiden er din

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan VUC Syd indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver, når du søger om ansættelse ved VUC Syd. 

Regler for behandling af personoplysninger 

Når du benytter vores hjemmesider, indebærer det, at vi behandler personoplysninger. 

VUC Syds behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). I den forbindelse skal vi oplyse dig om følgende:  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Modtagere af dine personoplysninger 
5. Opbevaring af dine personoplysninger 
6. Dine rettigheder 

1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

VUC Syd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du er velkommen til at kontakte os. 

Du kan skrive en e-mail til os på post@vucsyd.dk eller ringe på 73 61 33 33. Hvis du sender personoplysninger, skal du sende dem sikkert via digital post. Det kan du gøre på borger.dk. 

VUC Syd 
Lavgade 30 
6200 Aabenraa 

2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan skrive en e-mail til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@esis.dk  

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til VUC Syds behandling af personoplysninger. 

3 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med generelle henvendelser 

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. 

Lovgrundlaget  
Vi behandler dine personlige data på følgende juridiske grundlag i databeskyttelsesforordningen:  

Artikel 6.1a (samtykke)  

Artikel 6. 1b (databehandling nødvendigt for at udforme en kontrakt som du er part i eller for at udføre de nødvendige handlinger før kontraktindgåelse)  

Artikel 12. stk. 2 Vores legitime interesse er at vurdere, om du er passende til den ledige stilling  

CPR-nummer behandles på basis af § 11 i den danske databeskyttelseslov. 

Formålet 
Processen med at ansætte medarbejdere til en ledig stilling på VUC Syd har til formål at vurdere dine færdigheder og kvalifikationer for at beslutte, om vi kan tilbyde og ansætte dig i et job på skolen. 

Kilder til persondata: 
Vi indhenter persondata om dig: 

  • Direkte fra dig selv, eksempelvis via ansættelsesprocessen eller anden information du giver os i forbindelse med ansøgning og ansættelse eller midlertidige ansættelse/konsulentarbejde hos os. 
  • Fra tredjepart, som kan være: Referencer, tidligere arbejdsgivere, eksterne rekrutteringsfirmaer. 
  • Via videoovervågning af VUC Syds bygninger, hvis du har været til samtale på skolen. Se i øvrigt videoovervågningspolitikken. 

Rekrutteringssystem  
Jobansøgninger modtager vi digitalt via vores rekrutteringssystem, hvor du som jobansøger indtaster/uploader information. Der er link til dette system i alle stillingsopslag fra VUC Syd og på vores hjemmeside.  

Vi indsamler disse informationer fra dig i ansøgningsprocessen: 

  • Fornavn og efternavn, e-mail og telefonnummer, adresse.
  • Begrundet ansøgning og resume/CV, herunder uddannelseshistorik og historik over tidligere ansættelser, sprogkundskaber, villighed til evt. at flytte. Uddannelsesbeviser vedhæftes.
  • Referencer ved behov. Vi kontakter dig først.
  • En personlighedsprofil kan være en del af ansættelsesprocessen.
  • Vi har ikke brug for følsomme personoplysninger om dig i ansættelsesprocessen.
  • Du har også mulighed for at uploade et portræt, men det er ikke et krav.

Hvis du ansættes i den ledige stilling, har vi også brug for dit CPR-nummer. Derudover vil dine oplysninger blive overført til din personalemappe og blive behandlet i forhold til vores privatlivspolitik for medarbejdere, som du finder her: Privatlivspolitik for medarbejdere. 

Behandlingen af dine personoplysninger er normalt baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse). 

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger til os, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. 

4 Modtagere eller kategorier af modtagere  

Dine kontaktinformationer og ansøgning samt relevante medsendte dokumenter anvendes af vores HR-medarbejdere og de ledere og medarbejdere, som indgår i ansættelsesudvalget for den enkelte stilling. I visse tilfælde kan informationerne også blive delt med et rekrutteringsbureau. 

5 Opbevaring af dine personoplysninger  

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet, integritet og fortrolighed. 

Information om ansøgere til stillinger gemmes i seks måneder efter afslag. 

Overførsel til lande udenfor EU/EØS  
Vi overfører ikke data til lande udenfor EU/EØS.   

6 Dine rettigheder 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Ifølge loven har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. VUC Syd har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelse. Har VUC Syd ikke mulighed herfor, skal VUC Syd oplyse dig om grunden hertil og om, hvornår en afgørelse forventes. Vær opmærksom på, at VUC Syd ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning, da loven indeholder en række undtagelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger og du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Efter anmodning fra dig vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis behandlingen er nødvendig i henhold til den gældende lovgivning. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. 

Du kan kontakte os ved at skrive en e-mail til post@vucsyd.dk eller ringe på 73 61 33 33. Hvis du sender personoplysninger, skal du sende dem sikkert via digital post. Det kan du gøre på borger.dk. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. 

 

Denne side er opdateret 8/3 2023. Version 1.3.