Privatlivspolitik for kursister på VUC Syd

VUC Syds behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). I den forbindelse skal vi oplyse dig om følgende:  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Modtagere af dine personoplysninger 
5. Opbevaring af dine personoplysninger 
6. Dine rettigheder 

1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

VUC Syd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du er velkommen til at kontakte os. 

Du kan skrive en e-mail til os på post@vucsyd.dk eller ringe på 73 61 33 33. Hvis du sender personoplysninger, skal du sende dem sikkert via digital post. Det kan du gøre på borger.dk. 

2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan skrive en e-mail til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@esis.dk  

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til VUC Syds behandling af personoplysninger. 

3 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med generelle henvendelser  

VUC Syd har brug for at indsamle, anvende og opbevare persondata i forbindelse med din optagelse på og gennemførelse af uddannelse- og/eller kursusforløb enten facilitereret af eller gennemført på VUC Syd. 

Derudover bruges dine data til statistiske formål i anonymiseret eller pseudonymiseret form. 

Denne politik beskriver hvordan vi håndterer, opbevarer og beskytter dine oplysninger. 

Lovgrundlaget 
Vi behandler dine personlige data på et juridiske grundlag. De love og dertilhørende bekendtgørelser som danner grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er: 

- Lov om de gymnasiale uddannelser

- Forvaltningsloven (hele)

- Offentlighedsloven

- Databeskyttelsesforordningen

- Databeskyttelsesloven

- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

- Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)

- Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. - Lov om kommunal indsats for unge under 25 

- Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 

- Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 

- Lov om statens voksenuddannelsesstøtte 

- Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 

- Lov om Danmarks Evalueringsinstitut 

- Lov om dansk retskrivning 

- Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 

- Lov om statens uddannelsesstøtte 

- Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne   

Vi registrerer følgende persondata om dig 
Afhængig af uddannelse eller kursusforløb behandler vi flere af de følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

- Navn 

- Kontaktoplysninger (adresse, tlf.nr., mailadresse) 

- Kontaktoplysninger på forældre/værger, når eleven/kursisten er under 18 år. 

- Cpr.nr 

- Dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring 

- Uddannelsesplan 

- Købsaftale 

- Uddannelsesaftale 

- Billede (selv uploadet til studiesystemet) 

- Helbredsmæssige oplysninger i særlige tilfælde (sygeeksamen, specialpædagogisk støtte, fraværsopfølgning og trivselsforanstaltninger) 

- videooptagelser via videoovervågning, se også vores politik for videoovervågning. 

Kilder til persondata 
Vi indhenter persondata om dig fra følgende aktører: 

- Optagelse.dk 

- Virksomheder 

- Efteruddannelse.dk 

- CPR-register 

- Jobcentre 

- Folkeskoler 

- relevante kommunale instanser 

- andre VUC’er 

- Ungdommens uddannelsesvejledning 

- FGU (forberedende grunduddannelse) 

- eller direkte fra dig selv 

4 Modtagere eller kategorier af modtagere  

På VUC Syd er det kun ansatte der har en arbejdsmæssig begrundelse for at beskæftige sig med dine personoplysninger, der har adgang til dem. 

Ud over ansatte på VUC Syd kan nogle af dine oplysninger, ud fra et retsligt grundlag, blive videregivet eller overladt til følgende modtagere: 

- Andre uddannelsesinstitutioner 

- Skolens IT-leverandør 

- Styrelsen for IT og Læring 

- Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet 

- Undervisningsministeriet 

- Faglige udvalg 

- Jobcentre 

- Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

- Skolens revisor 

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 

- Styrelsen for udddannelsesstøtte 

- Forældre/værge til unge under 18 år. 

Derudover kan dine personoplysninger bliver videregivet til en tredjepart hvis VUC Syd har indgået enten en databehandler- eller samarbejdsaftale med disse. Dette kun i tilfælde af, at den eksterne leverandør bistår VUC Syd med dennes retslige behandling af dine personoplysninger. 

5 Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, der er et formål, og som minimum i hele den periode dit uddannelses- eller kursusforløb varer. 

Personoplysninger bruges alene i forbindelse med den nødvendige varetagelse af dit uddannelses- eller kursusforløb på VUC Syd. 

Alle brugere er ansvarlige for enhver brug af deres personlige adgange og konti og har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke kommer andre i hænde. 

Vi opbevarer som hovedregel dine personoplysninger, så længe vi er juridisk forpligtet til det. 

Eksempler kunne være: 

- Karakterbeviser gemmes i 30 år 

- Uddannelsesaftaler gemmes 3 år efter uddannelsen er gennemført 

Overførsel til lande udenfor EU/EEA 
Vi overfører ikke data til lande udenfor EU/EEA. 

6 Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Ifølge loven har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. VUC Syd har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelse. Har VUC Syd ikke mulighed herfor, skal VUC Syd oplyse dig om grunden hertil og om, hvornår en afgørelse forventes. Vær opmærksom på, at VUC Syd ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning, da loven indeholder en række undtagelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger og du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. 

Du kan kontakte os ved at skrive en e-mail til post@vucsyd.dk eller ringe på 73 61 33 33. Hvis du sender personoplysninger, skal du sende dem sikkert via digital post. Det kan du gøre på borger.dk. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. 

 

Siden er opdateret 8/12 2022. Version 1.2.