Privatlivspolitik for kursister på VUC Syd

fremtiden er din

Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 14 har vi pligt til at give dig en række oplysninger når vi modtager oplysninger om dig. På denne side forklares, hvordan VUC Syd behandler dine personlige informationer i forbindelse med din uddannelse.

Persondatalovgivning

Når VUC Syd registrerer oplysning om dig, skal vi oplyse dig om:

- hvem der er dataansvarlig

- formålet med behandlingen af dine oplysninger

- hvilket juridiskgrundlag vi har for at behandle dine oplysninger

- hvilke kategorier af oplysninger der behandles

- hvor vi har dine oplysninger fra

- hvem dine oplysninger udveksles med og

- Dine rettidigheder som registreret

 

Dataansvarlig
VUC Syd
Lavgade 30
6200 Aabenraa

Telefon: 73613333

Mail: post@vucsyd.dk

CVR-nummer: 29556431

Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
E-mail: dpo@esis.dk

Formål

VUC Syd har brug for at indsamle, anvende og opbevare persondata i forbindelse din optagelse på og gennemførelse af uddannelse- og/eller kursusforløb enten facilitereret af eller gennemført på VUC Syd.

Derudover bruges dine data til statistiske formål i anonymiseret form.

Denne politik beskriver hvordan vi håndterer, opbevarer og beskytter dine oplysninger.

Lovgrundlaget

Vi behandler dine personlige data på et juridiske grundlag. De love og dertilhørende bekendtgørelser som danner grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:

- Lov om de gymnasiale uddannelser

- Forvaltningsloven (hele)

- Offentlighedsloven

- Databeskyttelsesforordningen

- Databeskyttelsesloven

- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

- Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)

- Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

- Lov om kommunal indsats for unge under 25

- Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

- Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

- Lov om statens voksenuddannelsesstøtte

- Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

- Lov om Danmarks Evalueringsinstitut

- Lov om dansk retskrivning

- Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

- Lov om statens uddannelsesstøtte

- Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

 

Vi registrerer følgende persondata om dig:

Afhængig af uddannelse eller kursusforløb behandler vi flere af de følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Navn

- Kontaktoplysninger (adresse, tlf.nr., mailadresse)

- Kontaktoplysninger på forældre/værger, når eleven/kursisten er under 18 år.

- Cpr.nr

- Dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring

- Uddannelsesplan

- Købsaftale

- Uddannelsesaftale

- Billede (selv uploadet til studiesystemet)

- Helbredsmæssige oplysninger i særlige tilfælde (sygeeksamen, specialpædagogisk støtte, fraværsopfølgning og trivselsforanstaltninger)

 

Kilder til persondata:

Vi indhenter persondata om dig fra følgende aktører:

- Optagelse.dk

- Virksomheder

- Efteruddannelse.dk

- CPR-register

- Jobcentre

- Folkeskoler

- relevante kommunale instanser

- andre VUC’er

- Ungdommens uddannelsesvejledning

- FGU (forberedende grunduddannelse)

- eller direkte fra dig selv

 

Hvem ser dine data:

På VUC Syd er det kun ansatte der har en arbejdsmæssig begrundelse for at beskæftige sig med dine personoplysninger, der har adgang til dem.

Ud over ansatte på VUC Syd kan nogle af dine oplysninger, ud fra et retsligt grundlag, blive videregivet eller overladt til følgende modtagere:

- Andre uddannelsesinstitutioner

- Skolens IT-leverandør - ESIS

- Styrelsen for IT og Læring

- Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

- Undervisningsministeriet

- Faglige udvalg

- Jobcentre

- Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

- Skolens revisor

- Ungdommens Uddannelsesvejledning

- Styrelsen for udddannelsesstøtte

- Forældre/værge til unge under 18 år.

Derudover kan dine personoplysninger bliver videregivet til en tredjepart hvis VUC Syd har indgået enten en databehandler eller samarbejdsaftale med disse. Dette kun i tilfælde af, at den eksterne leverandør bistår VUC Syd med dennes retslige behandling af dine personoplysninger.

 

Anvendelse af data

Personoplysninger bruges alene i forbindelse med den nødvendige varetagelse af dit uddannelses- eller kursusforløb på VUC Syd.

Alle brugere er ansvarlige for enhver brug af deres personlige adgange og konti og har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke kommer andre i hænde.

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, der er et formål, og som minimum i hele den periode dit uddannelses- eller kursusforløb varer.

Vi opbevarer som hovedregel dine personoplysninger, så længe vi er juridisk forpligtet til det.

Eksempler kunne være:

- Karakterbeviser gemmes i 30 år

- Uddannelsesaftaler gemmes 3 år efter uddannelsen er gennemført

 

Overførsel til lande udenfor EU/EEA

Vi overfører ikke data til lande udenfor EU/EEA.

 

Dine rettigheder

Som registreret har du med databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder er:

- retten til at få oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)

- retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)

- retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

- retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)

- retten til begrænsning af behandling og gøre indsigelse

- retten til at få transmitteret oplysninger til andre (dataportabilitet)

- dataansvarlig skal underrette modtagere om sletning, begrænsning og berigtigelse.

Du kan finde mere om dine rettidigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke mener, at den måde vi behandler dine oplysninger på er korrekt. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/kontakt.

Version 1.1