Videoovervågning på VUC Syd

Når du bevæger dig rundt i/nær VUC Syds bygninger, kan du blive optaget af vores videoovervågning. Dette indebærer, at vi behandler personoplysninger. 

VUC Syds behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). I den forbindelse skal vi oplyse dig om følgende:  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Modtagere af dine personoplysninger 
5. Opbevaring af dine personoplysninger 
6. Dine rettigheder 

1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

VUC Syd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du er velkommen til at kontakte os. 

Du kan skrive en e-mail til os på post@vucsyd.dk eller ringe på 73 61 33 33. Hvis du sender personoplysninger, skal du sende dem sikkert via digital post. Det kan du gøre på borger.dk. 

2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan skrive en e-mail til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@esis.dk  

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til VUC Syds behandling af personoplysninger. 

3 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med generelle henvendelser  

Formålet  
VUC Syd har videoovervågningskameraer på afdelingerne i Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa, der optager forskellige steder i og uden for bygningerne. Det er tydeligt skiltet, de steder hvor videoovervågningen foregår. 

Videoovervågningen sker af sikkerhedsmæssige årsager og har til formål at forebygge og i givet fald hjælpe til at opklare kriminalitet. 

Gennemgang af optagelserne sker kun, hvis der er mistanke om strafbare forhold, en hændelse, der strider imod VUC Syds studie- og ordensregler eller lignende. Optagelserne kan ligeledes anvendes ved spørgsmål i forbindelse med person- eller tingskade.  

Lovgrundlaget 
Vores behandling af personoplysninger fra videoovervågning sker på følgende grundlag: 

  • Persondatalovens § 1 stk. 8 gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning 
  • De nærmere regler for tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed findes i persondatalovens kapitel 6 a. 
  • Tv-overvågning som ikke er omfattet af persondatalovens § 1, stk. 8, vil som udgangspunkt være omfattet af lovens § 1, stk. 1 eller 2. 

4 Modtagere eller kategorier af modtagere  

Det er kun personer udpeget af VUC Syds ledelse, der har adgang til at se optagelserne. 

Optagelserne kan udleveres til politiet, hvis der er mistanke om, at der er begået kriminelle forhold eller lovgivningen i øvrigt giver hjemmel hertil. Endvidere kan udlevering af optagelser ske til tredjemand, hvis der foreligger lovhjemmel hertil, eller udtrykkeligt samtykke til udleveringen fra personerne på optagelsen. 

5 Opbevaring af dine personoplysninger  

Optagelserne kan følges i realtid af VUC Syds bygningsansvarlige og gemmes i maksimalt 30 dage. Optagelser til brug for efterforskning af en bestemt hændelse kan gemmes længere. 

6 Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Ifølge loven har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. VUC Syd har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelse. Har VUC Syd ikke mulighed herfor, skal VUC Syd oplyse dig om grunden hertil og om, hvornår en afgørelse forventes. Vær opmærksom på, at VUC Syd ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning, da loven indeholder en række undtagelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger og du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. 

Du kan kontakte os ved at skrive en e-mail til post@vucsyd.dk eller ringe på 73 61 33 33. Hvis du sender personoplysninger, skal du sende dem sikkert via digital post. Det kan du gøre på borger.dk. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. 

 

Siden er opdateret 8/12 2022. Version 1.2.