Bliv klar til uddannelse

fremtiden er din

VUC Syd er for alle - uanset niveau

Det kan være svært at vide, hvor stærk du er i hvilke fag. Men uanset, hvor god du er, så kan VUC Syd hjælpe og gøre dig klar til videre uddannelse.


Vi tror på, at studielivet skal være nemt for dig. Derfor har vi en bred vifte af muligheder for at vælge den retning, der passer bedst til dig, om det er videre med en erhvervsuddannelse eller med hf eller i job. Dit forløb vil blive tilrettelagt efter dit behov og dine ønsker for fremtiden.


Er du usikker på dit nuværende niveau, og hvor du skal starte, kan vi også hjælpe med det. Sammen lægger vi en plan for vejen til din drømmeuddannelse. 


Du kan afslutte fag med eksamen både vinter og sommer. 


Du kan starte på almen voksenuddannelse (avu), når du ønsker. Avu udbydes med niveauerne Basis, G, F, E og D i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Fag på avu

Dansk: Basis, G, F, E, D

Dansk som andetsprog: Basis, G, F, E, D

Engelsk: Basis, G, F, E, D

Fransk: G (kun fjernundervisning)

Historie: D

Idræt: D, (C)

Matematik: Basis, G, F, E, D

Naturvidenskab: G, F, E, D

Samfundsfag: G og D

Tysk: Basis, G, F, E, D

 

 

Ønsker du en almen forberedelseseksamen?

Vil du have retskrav på at blive optaget på 2-årigt hf, skal du tage fagene:

Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D

Engelsk niveau D

Matematik niveau D

Naturvidenskab G eller D

Et fag på niveau G eller D: historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

Skemaer for 2017-2018

Kursist Christina Dinesen

- Jeg kan godt lide tanken om, at vi har ansvar for egen læring. Samtidig er der hjælp at få på alle niveauer. Jeg bliver mødt i øjenhøjde. Lærerne er meget dygtige og klar til at hjælpe os én-til-én, når vi har behov for at få forklaret tingene en ekstra gang. Det er med til at give os succesoplevelser, og jeg kan lide at stå op om morgenen og tage i skole.

Kursist Christina Dinesen

Kursist Maria Brag

På min iPad har jeg alt i et. Jeg skal ikke slæbe på en masse bøger, og det hele virker meget mere overskueligt

Kursist Maria Brag

Kursist Jakob Nielsen

Jacob er fra starten begejstret for sin klasse: - Som det ser ud nu, så bliver det bare godt. Jeg håber, at alle bliver!

Kursist Jakob Nielsen

Værd at vide om almen voksenuddannelse

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

  Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.


  Spørg i vejledningen.

 • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

  Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

 • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannlse?

  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

 • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

  Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.


  Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.


  Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

 • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

  Du kan se læreplanerne i denne bekendtgørelse: avu-bekendtgørelsen.

 • Er der prøver eller evalueringer?

  Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 


  På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2017/18)


  Skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades her.
  Prøveperioden på hf for sommereksamen 2018 er: 24. maj-27. juni 2018. Eksamensplanen offentliggøres 23. maj.


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra
  Prøveperioden på avu for sommereksamen 2018 er: 22. maj-27. juni 2018.


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. 


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. 


  Større skriftlig opgave hf (SSO)  • Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2017.

  • Udlevering af sso-opgaver: 12. januar 2018 klokken 14.

  • Skriveuge sso: 15.-19. januar 2018 klokken 14.

  • Aflevering af sso: 19. januar 2018 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2018:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. september 2017.

  • Skrivedage: 13.-17. november 2017

  • Frist for aflevering: 17. november 2017 klokken 12.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2018:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. februar 2018.

  • Skrivedage: 22.-26. april 2018

  • Frist for aflevering: 26. april 2018 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


   

 • Om eksamen avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding


  Du skal selv tilmelde dig til eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.
  Fristen for tilmelding er 1. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


  Eksamensvilkår


  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.
  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


  Dispensationer


  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!


  Eksamensbeviser


  Der oplyses på MitVUC, hvordan du får dit eksamensbevis eller spørg i vejledningen.


  Eksamensdatoer og -lokaler


  Datoer for de skriftlige prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her 


  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via MitVUC.


  Eksamensklager


  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.


  Eksamenssammenfald


  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.


  Fuldt avu-eksamensbevis - Almen Forberedelseseksamen


  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

  • Engelsk (niveau D)

  • Matematik (niveau D)

  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).


  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


  Billedlegitimation


  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.


  Snyd


  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


  Sygdom


  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.


  Sygeeksamen


  På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


  Udeblivelse fra prøve


  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.


  Skriftlig eksamen


  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af MitVUC.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


  Ved prøverne gælder følgende:  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

  • Arkene skal nummereres.

  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


  Mundtlig eksamen


  De mundtlige prøver afvikles i december og maj/juni. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på MitVUC.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.


  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


  Hjælpemidler til eksamen


  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 


  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.


  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.


  Hjælpemidler til fvu-prøver


  FVU læsning:


  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.
  Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


  FVU matematik:


  Alle hjælpemidler er tilladte.


  For alle fag gælder:  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 


  Eksamensafvikling i storm og snevejr 


  Skriftlige prøver


  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


  Mundtlige prøver  


  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

B57O7183.jpg
B57O8875.jpg
B57O9267.jpg
B57O7352.jpg

Korte fakta

 • Optagelseskrav

  Normalt 18 år. Dansk- og matematikkundskaber svarende til 9. klasse

 • Varighed

  Et halvt eller et helt år - eller afhængig af fag og niveau

 • Mulighed for SU

  Ja

 • Tilmelding

  Kontakt en vejleder hos VUC Syd

 • Hvor kan jeg læse avu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa

 • Pris

  Deltagerbetaling. Det koster 120 eller 1230 kroner pr. fag. Læs mere om deltagerbetaling

Ansøgning og tilmelding

Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund, og hvad det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.

Du får lagt et skema, og I aftaler, hvornår du starter samt hvornår du skal betale for dine fag.

Den dag, du starter, får du udleveret en iPad og får vejledning i brug af denne.